ما افغانان صلح میخواهیم...

Posted on at
افغانستان کشوریست که درد های زیادی از هرلحاظ دیده است,و مردم آن با درد ها و رنج های فراوانی زندگی کرده است . این خاک کشوری است که مردمان باغیرت, شجاع و دلیر دارد وتوانستن از انگلیس ها شجاعانه ودلیرانه استقلال خود را در سال 1919م بدست بیاورند. بعد ازین همه جنگ ها ورنج های زیاد امروزه نسل جوان آن به سوی یک افغانستان متحد وپیشرفته روان است ,تا  یک کشور پیشرفته ومترقی داشته ومحتاج به دیگران نباشند تابتوانند بسوی صلح روان شوند  وشعار شان این است که جنگ بس است ! ما صلح میخواهیم...صلح نعمت الهی است که به بشر اعطا شده ودین اسلام  هم به صلح ارزش خاصی دارد ,ومسلمانان را به طرف صلح رهنمائ نموده است. همچنان در قرآن شریف قرآن شریف سوره حجرات آیه 10آمده است<<همه مسلمانان باهم برادر اند پس میان دو برادر خود صلح و آشتی را برقرار کنیم و تقوای الهی را پیشه کنید تا رستگار شوید.>>به همین خاطر باید هر مسلمان وهرشهروند افغان بکوشد تا به کشور و منطقه خود صلح را پیاده کند نه اینکه باعث جنگ وخون ریزی شود.درحال حاضر جوانان افغان ما در هر حرصه که بتوانند میکوشند تا به کشور خود خدمت کنند وخنده را به لبان داغ دیده افغانان خود جاری کنند. ازجمله فتبالیستان موفق ما که از همان زمین های خاکی آغاز به کار کردن، زحمت کشیدن وباسعی تلاش زیاد باامکانات ناچیز در مسابقات مختلف شرکت کردن  با شکست وپیروزی های زیادی روبرو شدن بلاخره در مسابقات جنوب آسیا راه یافتن و برای اولین بار در تاریخ کشور برنده این مسابقات شدن، بااین کار  خنده را به لبان مردم خود جاری کردن .این یکی از علامه ها و نشانه های است که ما بسوی صلح ،پیشرفت ،پیروزی روان هستیم. جنگ دیگر بس است!!! بیایم تاباهم متحد شویم وکشور را بسازیم افتخار کنیم که افغان هستیم و صلح را پیاده خواهیم کرد...با آوردن صلح فقر وتنگدستی ،بیکاری از بین خواهد رفت به مردم زمینه کار فراهم خواهد شد. وازین طریق کشور شان را میسازند، و به کشورهای دیگر مهاجر نخواهد شد بلاخره روزی میرسد که در افغانستان صلح ،پیروزی ،آبادی بوجود آید.


جنگ دیگربس است!!!  ما افغانان صلح میخواهیم!!!About the author

heda268

my name is heda nava .i am 16 years old and i am student in 11cllas gohershad begom hig school,and i live in herat afghanistan.

Subscribe 0
160