پولیس؛ حافظ میراث فرهنگی کشور

Posted on at


 


افغانستان از تاریخی ترین سرزمین های روی زمین است که حفظ میراث فرهنگی اش، با تلاش پولیس امکان پذیر شده است.


 


افغانستان دارای آثار باستانی زیادی بوده که نگهداری آن ها وظیفۀ بسیار دشواری است که نیروهای پولیسآن را بر عهده دارند.


رضا که از باشنده گان کابل است، حفاظت از آثار تاریخی را یک موضوع بسیار مهم می داند.


او می گوید که تا حال نیروهای پولیس با تلاش خود به خوبی توانسته اند که میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور را محافظت کند. و بعد از این نیز با تلاش بیشترشان،  خواهند توانست که این وظیفه را انجام دهند.


 


آثار باستانی یک کشور نشانۀ قدمت آن کشور است که به روایت تاریخ، افغانستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر جادۀ ابریشم پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده است.


 


مرتضی دانشجو  در کابل، می گوید: "میراث فرهنگی ما، با تلاش پولیس حفاظت شده است."


وی افزود:" معلوم نیست با نبود پولیس چه قدر از این آثار باستانی کهن افغانستان به غارت می رفت و یا شاید دیگر نامی از قدمت افغانستان باقی نمی ماند"


او گفت: "سربازان سلحشور پولیس! واقعاً از شما برای تلاش تان در راستای حفظ میراث فرهنگی وطن عزیزمان، سپاسگزارم."


 


پولیس علاوه بر وظایف دشوارش در تطبیق قانون، دفاع از تمامیت ارضی و دیگر موارد، وظیفۀ حفظ میراث فرهنگی مان را برعهده دارد که شاید گفتنش به زبان آسانتر از عملی کردن آن باشد.


ما به طور مثال ازجملۀ فعالیت های پولیس می توانیم به موزیم کابل اشاره کنیم، که در آنجا واقعاً تلاش نیروهای پولیس را در راستای حفظ این آثار تاریخی مشاهده می شود.


 


مردم نیز باید در راستای حفظ این آثار تاریخی با نیروهای پولیس همکاری کنند و نیروهای پرتلاش پولیس را در این راستا تنها نگذارند.


 


به باور آگاهان آثار تاریخی باید حفاظت شوند چون آثار تاریخی یک کشور نشانۀ قدمت آن کشور و تاریخ آن است.


 


 


نویسنده: خان آقا فیضیAbout the author

160