کمیسیون انتخابات چیست؟

Posted on at


 


آیا در مورد انتخابات معلومات دارید؟


انتخابات در آینده کشور چی اهمیت دارد؟


انتخابات یا برگزیدن یک رهبر برای آینده خود و کشور خود یک عمل بسیار بزرگ و قابل تحسین است, البته اگر شفاف و بدون دست درازی ها صورت بگیرد. و این وظیفه هر انسان است که در انتخابات سهیم شود و آینده کشور خود را با این کار تامیین نمایید


.


 در انتخابات هر شخص یک رای داده میتواند و میتواند با رای خود آینده ملت و کشور خود را تغییر دهد که این تغییر میتواند منفی باشد ویا هم مثبت, یعنی هر رای دارای ارزش بسزای میباشد, و همچنان باید شخص رای دهند واجب شرایط باشد تا بتواند رای بدهد, یعنی تابعیت کشور را داشته باشد و سن هژده "18" سالگی را تکمیل کرده باشد


.


هر شخص هم میتواند رای دهنده باشد و هم رای گیرنده البته اگر واجب شرایط کاندید شدن باشد.


در کشور عزیز ما افغانستان اولین بار انتخابات در سال1383 صورت گرفت که آقای حامد کرزی مقام ریاست جمهوری را کسب کرد, و بار دیگر درسال 1388 انتخابات صورت گرفت که این بار نیز آقای حامد کرزی که خود را لایق رهبری کشور و لایق مقام ریاست جمهوری میدانست,مجددا خود را کاندید نمود واین بار نیز به مقام ریاست جمهوری مشرف گردید,  یعنی هر شخص میتواند فقط دوبار ریس جمهور شود.


برگزیدن  یک ریس جمهورمجددا در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی آغاز میشود و اگر شما خود را واجب شرایط میدانید, میتوانید از مرکز هر ولایت کارت رای دهی کسب کنید و در آینده کشور خود سهیم باشید


.


در انتخابات امسال یازده"11" کاندید که خود را لایق خدمت کردن به این ملت جنگ دیده و مملو از غم میداند مانده است, و ما باید در این مقطع تاریخی هوشیارانه و زیرکانه عمل کنیم یعنی به شخصی رای دهیم که عادل, وطندوست, با انصاف و به شخصی رای دهیم که ریشه جنگ و فساد اداری را از جا برکند.   


ما به شخصی در آینده کشور خود نیاز داریم که مقام ریاست جمهوری را بر شانه های خود یک امانت بداند, و در آبادی کشور آخرین تلاش خود را بکند. ما به شخصی در رهبری کشور خود نیاز داریم که لایقش باشد, شخصی که تصمیم درست گرفته بتواند و در مجموع شخصی که رهبری کرده بتواند


.


در افغانستان بیش از سی سال جنگ بوده و این کشور درد های زیادی را متحمل شده خون های زیادی از ملت این کشور ریخته شده. ما در این کشور یک تحول بزرگی را نیاز داریم, یعنی ما از شعار و سخن گفتن بیشتر به عمل نیاز داریم.


در آخر از تمام ملت افغانی خواهش میکنم, که در آینده کشور خود سهیم شود و در انتخابات شرکت کند و با یک رای خود آینده کشور را متحول سازد. و به شخصی رای دهد که دارای تجربه کافی باشد و در جهان آشنا باشد و بتواند رهبری کند.


"رای شما ارزشمند است"About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160