همایش خبری سردبیر ناتو و وزیر خارجه ترکیه 96

Posted on at


اندرس فاگ راسموسن سردبیر ناتو در یک همایش خبری با وزیر خارجه ترکیه صحبت میکند. ترکیه شانزده سال مشود که عضو ناتو است. ناتو نمیتواند امنیت را بی اهمیت بشمرد و در این جهان غیرقابل پیش بینی, ناتو اعضای خود را توانمند می سازد. سردبیر ناتو حمله به قنسولگیری ترکیه در عراق را محکوم کرده و برای کرمندان آن آرزوی آزادی و امنیت میکند.ترکیه یکی از اعضای مهم ناتو است که در ماموریت های زیادی سهم گرفته است تا هنوز. در اروپا, افغانستان, عراق و دیگر ماموریت ها حضور داشته است. افغانستان پیشرفت های خوبی داشته است و در حال سپری کردن انتخابات ریاست جمهوری خود است. آقای سردبیر آرزو میکند که هر دو رقیب نتیجه واقعی و درست انتخابات را بپذیرند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 1972
160