كشت زعفران در افغانستان

Posted on atطوريكه ميدانيد زعفران از جمله اي نباتات است كه بسيار نادر و كم ياب است و بسياري از كشور هاي جهان قادر به كشت اين نبات ارزشمند نيستند .


چون اين نبات بسيار مفيد و مقوي عصاب بوده و خوردن آن آرام بخش رشته هاي عصبي سيستم اعصاب و اورگانيرم بدن انسانها نيز بوده است .


همچنان نسبت به ارزش آن زعفران را طلاي سرخ مينامند وبايد گفت كه در اين اواخر كشت و زرع زعفران در وطن ما رايج شده و يكي از محصولات مفيد و ارزشمند كشور ما محسوب ميگردد .و اكثرا دهاقين به كشت و زرع اين گياه مفيد و ارزشمند مصروف ميباشند .همانطوريكه نادر و كم ياب است علت نادر بودن آن به خاطر زرع و كشت آن است كه به بسيار مشكل زرع گرديده و بي نهايت مراقبت و آبياري جدي و پشت كار همه جانبه به كار دارد .تا اينكه كشت خوب زحمت زياد و حاصل خوب و مرقوب تر بدست آيد .


از آنجايكه شما خود آگاه ايد كه چندين سال است كه به طور متواتر زعفران افغانستان اين طلاي سرخ در بين كشور هاي كه زعفران زرع مي نمايند حايز مقام اول را از آن خود مي نمايد .و همچنان همه ساله از اين طلاي سرخ در كشور هاي ديگر جهان صادر مينمايد .و همچنان از نقطه نظر تجارت اين گياه ازرش مند در بين دول و كشور هاي زرع كننده زعفران در قدم نخست و پيشگام تر از همه كشور ها ميباشد .


                              


نكته اي قابل تذكر در اين جاست كه دهاقين ما كشت و زرع اين طلاي ناب را از كشور ايران در هنگاميكه مردمان ستمديده افغانستان در كشور همجوار از جمله كشور ايران مهاجر شدن فن و زرع و كشت اين طلاي سرخ يعني زعفران را در آن جا آموختن و بعد از آمدن در كشور خود به كشت اين گياه پرداخته تا آنجايكه از خود ايرانيان حاصل خود بهتر و مرقوبتر بدست آوردن و يگ بار ديگر استعداد ذاتي خود را به جهانيان نشان دادند .كه هم در پيشرفت خود و اعضاي فاميل خود كو سيده و هم باعث پيش رفت تجارت در بازارهاي جهاني شدن و هم باعث پيشرفت اقتصاد كشور شان گرديده اند و يگبار ديگر توانستند كه افغانا ن را به جهان و جهانيان بشناسانند.پايان 


با تشکر


نویسنده: احمد سعید160