em da quay ve

Posted on at


Em đã quay về nơi mái tranh
Vầng trăng xuyên thấu suốt năm canh
Để chờ để đợi người năm cũ

Dệt tiếp cùng em giấc mộng lành

Nhưng hỡi ông trời bày nghịch cảnh
Bến sông một bóng vẫn quẩn quanh
Qua mùa lá rụng theo tóc rụng
Lỡ muộn mất rồi mái đầu xanh!About the author

160