Just for laughs

Posted on at


1.Because of absence
Mother: Why did you get such a low mark on that test?
Junior: Because of absence.
Mother: You mean you were absent on the day of the test?
Junior: No, but the kid who sits next to me was.


........Vì vắng mặt
Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?”
Con trai: “Bởi vì vắng mặt "
Mẹ : " Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à ? "
Con trai : " Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. "

 

2.The Failure
The teacher asked the students: "What do you think about a celebrity's words: 'Do not be afraid of failure, the first failure is inevitable because it exercises the press.'"

- Second failure can be useful because it makes people draw lessons. If the third failure that you stand up, you are the man.

- Well, sir, I see that statement is not true. Where to retake only once, sir!

-!!!!!

Thất bại
Thầy giáo hỏi học sinh: "Em nghĩ thế nào về câu nói của một danh nhân: 'Đừng sợ thất bại, thất bại thứ nhất là tất yếu vì nó luyện chí'".

- Thất bại thứ hai có thể hữu ích vì nó làm người ta rút ra bài học kinh nghiệm. Nếu thất bại thứ ba mà bạn đứng dậy được thì chính bạn là con người.

- Dạ, thưa thầy em thấy câu nói đó không đúng. Trường chỉ cho thi lại có một lần thôi ạ!

- !!!!! 
 

TAGS:


About the author

van-sinh-tran

i would like to connect with all the friend around the world

Subscribe 0
160