تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی مدیر بر سازمان - قسمت اول

Uploaded on Tuesday 5 November 2013

DESCRIPTION

مدیران تاثیر مستقیم انکار ناپذیری بر بخش بخش سازمان دارند. در قسمت اول این فیلم به مدیران انفجاری و مدیران مقرراتی پرداخته می شود. مهریاد شریف سازنده این فیلم از مدیران با تجربه می باشد

DETAILS

Language: Farsi

Length: 03:29

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

تاثیر ناهنجاریهای شخصیتی مدیر بر سازمان - قسمت اول by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160