سازمانهای آشوب زده

Uploaded on Wednesday 6 November 2013

DESCRIPTION

سازمانها گاه و بی گاه به دام آشوب و بحران می افتند. وظایف مدیران در کنترل آشوبها و عبور از مشکلات است. در این فیلم سه دقیقه ای که توسط دانشجویان دوره آنلاین ساخته شده به کالبد شکافی این موضوع پرداخته می شود

DETAILS

Language: Farsi

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

سازمانهای آشوب زده by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160