الماس شوم (Ominous Diamond)

Uploaded on Sunday 24 November 2013

DESCRIPTION

الماس "کوه نور" یکی از مشهورترین وبزرگترین الماس های جهان درکنار آنکه ازقدیمی ترین الماس های بدست آمده درجهان است، به الماس شوم نیز شهرت یافته است، زیرا به جز چند نفر انگشت شمار دیگر تمامی کسانی که این الماس را درچنگ داشته اند به قتل رسیده اند ،اما هرگاهی که این الماس درنزد زنان بوده است،هیچ نشانه شومی از خود نشان نداده است..
"الماس کوه نور" که مدتی درملکیت شاهان افغانستان بود، در طول تاریخ نه تنها شدیدا مورد علاقه شاهان وفرمانروایان بوده است بلکه این الماس به نام الماس شوم نیز مشهورشده است زیرا که اکثریت قریب به کل کسانی که این الماس را در اختیار داشته اند،به قتل رسیده اند،اما زنان از این امرمستثنی بوده اند

DETAILS

Language: Dari

Length: 6:00

Country: Afghanistan


160