گنجینه باختر The biggest treasury

Uploaded on Sunday 29 December 2013

DESCRIPTION

گزیده هایی از گنجینه باختر درشماری از کشورهای جهان نمایش داده میشود/گنجینه یی که موجودیت آن بیش از بیست وپنج سال درپرده ابهام قرارداشت وهیچ کسی نمیدانست که باارزش ترین گنجینه جهان که درسال هزارونهصد وهفتادو هشت میلادی توسط گروه مشترک باستان شناسی افغان-شوروی در طلاتپهء شبرغان پیدا شد، درکجاست/
آن اکلیـــــل گل طـــــــلائی،مجسمۀ زیبـای افرودیت الهۀ عشق و محبت یونـــان باستان با پستانهای بــرآمـــده؛تــاج طــــلائی که زمـــــانی بـــر فــــرق شه بانویی میدرخشیــــــده؛دستبنـــــد های طــــــلائی بشکل سر آهــو؛حمایل های از یاقـــوت……بلی!همه ســـــر جایش است با وجـــــود جنگ هـــــای متعدد داخلـــی ، غارتگـــــریهـــــا،تغیـــــر رژیم ها،نقص حقــوق بشـــر،فرارها،ویــــرانی ها آتش زدن ها، کشتــــــارها وغیره وغیره….. بلی !گنج عظیم ومشهور طلا تپه دست ناخورده باقی مانده است!

DETAILS

Language: Dari

Length: 11:30

Country: Afghanistan


160