تیمورلنگ وبازگشت خونین Timor Lan and Bloody retorn

Uploaded on Tuesday 17 December 2013

DESCRIPTION

جستجوی یک گنج احتمالی سبب شد که چهره های واقعی مشهورترین پزشک دنیا،خوانخوارترین جهانگشای شرق و یکی از پرآوازه ترین شاعران پارسی گوی به جهان شناسانده شوند.
درحالیکه استالین رهبرشوروی سابق درسال هزارو نُهصد وچهل ویک میلادی به دنبال گنج های احتمالی تیمورلنگ بود،به میخائیل گراسیموف پیکرتراش وچهره شناس مشهور روس اجازه داد تا گور امیر تیمور را بازکند.
اگرچه درگور وی هیچ گنجی پیدا نشد اما گراسیموف چهره واقعی امیرتیمور را تراشید وبه دنبال آن چهره های واقعی رودکی وابوعلی سینا را به دنیا شناساند.
تلاشهای یک هنرمند روس برای بازسازی چهرهء تیمورلنگ جهانگشای ترسناک جهان،استالین رهبر شوروی را که به منابع مالی سخت نیازداشت،وسوسه کرد تا بداند که آیا تیمورلنگ گنجهای فراوانی را که غارت کرده بود با خود دفن کرده است یانه / ازهمین رو به گراسیموف اجازه داد گور وی را درسمرقند بازکند.

DETAILS

Language: Dari

Length: 8:00

Country: Afghanistan


160