واژه ی سیاست

Posted on at

Share

Subscribe 284


دوستان خواننده برای قضاوت کردن و درک کردن مسائل مختلف ما نیازمند فهم اکادمیک هستیم به همین سبب نگارنده در این نوشته واژه ی سیاست را بشکل علمی و اکادمیک مورد تحقیق قرار داده است
واژه ای سیاست به چی معنی است؟ علوم سیاسی چی را گویند؟ ایا تفاوت میان سیاست و علوم سیاسی و یا واژه ی سیاسی است ویا خیر؟ چرا همیشه از سیاست به عنوان کثیف ترین عمل یاد می شود؟ دانشمندان و متفکران در مورد سیاست بر چی معتقد اند؟ برای دریافت پاسخ این سوالات به پژوهش زیرین نظری بیاندازید
واژه ی سیاست در فارسی به دانش گفته می شود، که از شهر و مناسبات مدنی یا شهروندی سخن گوید ویا مبادرت ورزیدن نسبت به اتخاذ یک تصمیم جمعی از جانب شهر نشیانان، را سیاست گویند. اما سیاست در ادبیات عربی به معنای اداره کردن است. وکلمه سیاست در زبان انگلیسی به برنامه، روش عمل، اصول اساسی و يا .... گفته می شود
دانشمندان غربی نیز درمورد سیاست از خود گفته های بجا گذاشته اند که از جمله می توان از فرانکل، فرانکلین لووان بومرور، ماکیاویلی، نیچه و.....، نام برد. این متفکران، سیاست را علم قدرت خوانده اند. و همچنان ماکس ویبر، جامعه شناس معتبر المانی، سیاست را فعل و یا تلاشی که برای تشریک در قدرت از ان به حیث وسیله استفاده می شود، یاد می کند. بنابر این هرکس که برای کسب قدرت عملکرد را انجام دهد، بنام عمل سیاسی یاد می شود.(فصلنامه سیاست خارجی، سال سوم، شماره1 ، سیاست چیست و چگونه تعریف می شود، فرهنگ رجایی، ص 186فرهنگ سیاسی اسلام نیز در مورد واژه سیاست توصیف متفاوتی را ارئه نموده است
در فرهنگ معین، حکم راندن به رعیت و مسلط بودن ویا اداره کردن امور داخلی و خارجی کشور را سیاست یاد میکند
فرهنگ دهخدا، اداره نمودن امور مصلحت اندیشی و دور اندیشی را مرادف واژه سیاست بیان کرده است
نظریه پردازان اسلامی از کلمه سیاست به عنوان منفعت اظهار نظر می کنند. ویا به عبارت ساده، هر وسیله ای که ما را به هدف می رساند (گفته ماکیاویلی: هدف وسیله را برائت می دهد)می توان به ان سیاست گفت
اصطلاحات سیاسی که عبارتند از سیاست، علوم سیاسی، سیاست های عامه و سیاسی از هم متفاوت بوده اند و هر کدام به معنا های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند
سیاست: واژه سیاست را می توان مرادف کلمه ی مصلحت و یا منفعت دانست
علوم سیاسی: دانش است که برای دانستن اینکه چی کسی چه و چی موقع و چگونه و چرا منافع را بدست میاورد. هارولد لاسکی
سیاست های عامه: بر منافع عام گفته می شود
سیاسی: هر انچیزیکه به سیاست تعلق می گیرد را سیاسی گویند


نگارنده:عبدالمختار حقبین