MasoudHasanzada

0
Subscribers 0
Following 0

MasoudHasanzada dashboard

Filmmakers »

اززنده گی نامه های فرمال و سر راست متنفرم. به همین دلیل چنین می نویسم: مسعود حسن زاده ای که حالا و اینجا می بینید در کابل زنده گی می کند،شاعر و منتقد ادبی ست و رهبر نخستین گروه راک و بلوز افغانستان(مورچه ها) ست. روزگارش از راه روزنامه نگاری می گذرد،سالهای زیادی تحصیل کرده است اما سالهای دیگری را صرف فراموش کردن آن تحصیلات کرده است تا این بشود که حالا هست.جامعه طبقاتی،هنر وانسان از دلمشغولی های همیشه گی ش هستند. جنسیت برایش مرده است وشب ها دلتنگی های عجیبی دارد و...