Browse all marzia72's Blog Posts

ترس

marzia72

دوباره صبح خواهد شد و آفتاب طلایی دوباره طلوع خواهد کرد آری دوباره دوبا…

by marzia72

read more

طلوع

marzia72

من:ان خورشید پنهان گشته پشت ابر نامردی! وتو:ان انس ترسویی که از گرمای اغو…

by marzia72

read more

زندگی

marzia72

زندگی ام"مثل درخت خشکی شده .......... که همه برای گرم کردن خود مرا می سوزانند.…

by marzia72

read more

خاکستر

marzia72

خاکستری هستم که آتش را خواهم بخشید اما......... تبر را هرگز.....…

by marzia72

read more

راز زیبایی

marzia72

دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت . دندان هایی نامتناسب با گونه هایش ،موهای…

by marzia72

read more

حوا

marzia72

به جرم وسوسه......... چه طعنه ها که نشنیدی حوا............ پس از تو ... همه تا توانس…

by marzia72

read more

روزگار

marzia72

بچه ای گریه میکرد و میگفت: هیچ کسی با من بازی نمیکنه. تو دلم گفتم: تو بزرگ …

by marzia72

read more

برف

marzia72

الا ای برف چه می باری بر این دنیای نا پاکی؟ بر این دنیا که هر جایش رد پا ا…

by marzia72

read more

فروغ فرخزاد

marzia72

دخترک خنده کنان گفت که چیست راز این حلقه ی زر راز این حلقه که انگشت مرا ا…

by marzia72

read more

خدا کجاست؟

marzia72

خدا اکجاست به دنبال خدا نگرد ،خدا در بيابان های خالی از انسان نيست خدا د…

by marzia72

read more