سردبیر ناتو در لندن 100

Posted on at


سربیر ناتو در لندن برای آمادگی به جلسه سران این پیمان حضور دارد که یازده هفته آینده برگزار خواهد شد. او در لندن یک گفتگویی بسیار خوبی با آقای دیوید کمرون نخست وزیر انگلیس داشت. این همایش یکی از مهمترین همایش های تاریخ ناتو خواهد بود. ناتو باید همپیمانانش را توانمند سازد و نیروهای تامین امنیت محلی را یاری رساند. ناتو باید بین ارتباط گسترده تر بین اروپا و آمریکای شمالی سرمایه گذاری کند.اقدام های غیرقانونی روسیه در اکراین نظم جهانی را زیرپرسش برده است. ناتو گامهای مهمی برداشته است تا از همپیمانان خود دفاع کند و تصمیم های مهمتری را در ویلز بریتانیا خواهد گرفت. در ای جلسه روی موضوع افغانستان نیز بحث خواهد شد و این کشور دیگر بیش از این پناه گاه امنی برای دهشت افگنان جهانی نیست.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160