فساد اداری در افغانستان

Posted on at

فساد یک پدیده شوم و غیر اخلاقی است که در اثر بی توجهی مسئولین و ارگان های بلند رتبه صودت گرفته و پلیدی را در یک جامعه به بار می آورد .البته بحث و پیگیری فساد اداری در افغانستان بسیار گسترده است یعنی اینکه فساد اداری در افغانستان از زمانه های پیدایش دولت و بوجود آمدن اداره در افغانستان پدید آمده و روز به روز افرایش یافته بالاخره به سطح امروزی رسیده تا که افغانستان در بین تمام جهان از لحاظ فساد اداری مقام اول را بگیرد.


 اما باز هم بلند رتبه گان به آن توجه ننموده و همانند سابق به آن ادامه داده اند که این یک کار شرم آور به تمام دولت مردان افغانستان است چون در مدت این زمانی که افغانستان استقلال خود را به دست آورده و همچنان دولت جمهوری و دموکراسی را به وجود آورده است باز هم نظر به تمام کشوران دنیا که دیر تراز افغانستان  به استقلال خود رسیده اند دارای فساد اداری قوی تری است و نتوانسته دولت اصلاح شده را به افغانستان بسازد و از شر این پلیدی مردم افغانستان زا خلاص کرده نتوانسته است .


 ولی برای بهبود و اصلاح اداره در افغانستان باید تلاش های لازم از طرف دولت و قانون اساسی و مردم صودت بگیرد و نباید تنها به قانون اساسی تکیه کرد چون اینرا می دانیم که فانون اساسی و مردم با هم رابطه مستقیم داشته و این هر دو بدون هم نا تکمیل اند در اینصورت گفته می توانیم که دولت مردان یعنی کسانیکه در راس قانون اساسی کار می کنند و مردم باید با هم تلاش های لازم و همه جانبه نموده چون بهبود قانون اساسی در یک کشور نمایانگرسعی و تلاش مردم یک کشور است و مردم یک کشور را به جهان معرفی می کند در اینصورت باید مردم افغانستان نیز تلاش کنند که فساد اداری را از افغانستان ریشه کن کنند تا شود روزی که افغانستان از لحاظ فساد اداری آخرین مقام را و از لحاظ شفافیت اداری اولین مقام را بگیرد


 
160