اخرین برگ درخت

Posted on at


 با گذشت روز ها تمام برگ درختان یک یک میریزن مثل عمر انسان در خت همین قسم طفلیت نوجوانی جوانی وبلاخره با ریخیتن برگ ها دروره پیریش فرا میرسد وباز با سال نو دوباره همین دوره ها را سپری میکند اینقدر این مراحل تکرار میشود تا بلاخره ریشه اش میخشکد   خوب شاید  از این بابت بتوانیم بگویم با انسان شباهت های زیادی دارد  انسان هم تمام این مراحل را میگذراند فرجام هر دوی شان یکی است مرگ ...زمانی انسان به اخر میرسد همان زمانی است که در یک دردرخت تنها یک برگ باقی مانده باشد انوقت است که اخر کار میرسد هیچ جای برگشتی نیست از این رو انسان از این لحاظ شباهتی که به درخت دارد اینست انسانها بسیار از وقت به اخر کار میرسند خوب همه ما به اخر میرسیم خوب میتوان اخرین برگ را اخرین امید نامید شاید تمام عمر انسان بیهوده سپری شود در اخرین لحظات است که متوجه میشویم ای بابا زندگی که سپری شده رنگ موی ها سفید گشته بعضی از انسان ها قسمی هستند که با هزار بار زمین خوردن وباز هم بلند میشوند چون چیز بنام اعتماد دارند اعتماد به خود به تمام اعمال خود خوب شاید فکر میکنند که که حتما بار دیگر به منزل میرسند تا یک قدم مانده به مرگ بازهم دست از سعی  بر نمیدارند چون انها انسان های خود ساخته اند خوب اما بعضا این قسم انسان ها بسیار اندک اند و بعضی از انسان ها فقد کافی است یک بار شکست بخورند باز انوقت است که تمام زندگی شان را بهم میریزند تمام زندگی گرچه برای شان باقی است تا جبران کنند اما انها این توان را در خود نمیبینند تمام امید ها وارزو های شان را همراه با این شکست از دست میدهند برای کامیابی دیگر تلاش نمی کنند که هیچ بلکه کاملا در این گودال غرق میشوند زندگی بسیار جالب است فقد کافی است تا یک چانس برای خود بدهید تابر ای زندهگی کردن هزارن دلیل به وجود اید اما معکوس نیز همین قسم است اگر یک بار خود را از دست دادی هزران دلیل برای نبودن به موجود خواهد بوداگرتمام عمر وقف رسیدن به هدف کنیم انوقت ا ست که خوشبختی واقعی حاصل می گردد برای اینکه ما به این هدف خود دست پیدا کنیم نباید به این فکر باشی باشد برای خوشبختی واقعی باید اعمال خود را خالص کنیم تا سادتمند شویم وهمچنان تفکر میتواند به ما کمک کند تا به نیکی ونیکوکاری برسیم اگر کوشش کنیم اگر خوشبختی میتواند به این بستگی داشته باشد که مسایل را چطور برای خود توجیه می کنیم تفکر مثبت میتواند به ما کمک کند تا احساس خوشبختی کنیم  ورویاهای ما در جعبه حقیقت گنجانیده شود .همیشه امید وارزو های کوچک اما زیبا هستند که خوشبختی  واقعی را به ما به ارمقان می اورند انسانها همه حق این را دارند که در زندهگی خود از خوشبختی واقعی بهرمند شوند اما انها خود تصمیم گیرنده این میباشند که ایا سزاوار خوشبختی هستند یا خیر اگر کوشش کنیم زنده گی را با شادی سپری کنیم میتوانیم شگفتی های انرا لمس واحساس کنیم مجذوب زندگی خواهیم شود چون شندگی شگفتی های زیادی د ارد که میتواند ما را به وج بیاورد وهر لحظه ما را حیرت زده سازد برای همین است که باید زانو زدن در مقابل مشکلات زندگی را به طور کامل فراموش کنیم وخود را اماده بسازیم تا زندگی انقدر هم بد نیست ودر مقابل هیچ راه ما دیوار نساخته وکوشش نکرده در مقابل کدام راه ما مانع شود ما زمانی که همه توان خود را از دست میدهیم دوباره کوشش نمیکنیم در حالیکه در زندگی هیچ چیز نا ممکن نیست بلکه برای رسیدن به هدف هزاران راه در پیش روی ما قرار داده درست زندگی ما را در برابر بدترین ودشوار ترین موقعیت ها قرار میدهد اما راه های زیادی را نیز در دسترس ما قرار میدهد که از هر راهی که انرا سعی میشماریم به هدف دست پیدا کنیم وخود را محافظت کنیم از ضرر ها که احتمال دارد به ما وعزیزان ما برساند در زندگی هیچ کس به ما ضرر نمیرساند بجز خود ما هر وقت کم بیاوریم باز زندگی را مقصر میدانیم خوب شاید ما یک  بازنده بیش نیستیم که کوشش میکنیم برای چیزی که به ان نمیرسیم دیگران را مقصریم میدانیمAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160