غروی آفتاب!!!

Posted on at


.


.دريا نبود كه مرا غرق خود كند يا زير لب نام مرا جستجو كند


آبي خود بودم و قرمز گشته ام آسمان نبود كه مرا خورشيد خود كن160