کودکان خیابانی

Posted on at


 بنام افریده گار هستی که انسان رااز خاک پدید اورد وبراو جان بخشید وبه او عقل داد تا به عاجز بودن خوداطراف کند وخود وخدای خود را بشناسد  وخداوندبه بندگان خود ازادی داده است وهمچنان  خداوند به یک اندازه به تمام بنده های خود خوشی وغم داده است  یعنی بعضی ها خوشی وغم را در زندهگی خود نصف میکنند . در دنیا همه چانس  این را ندارد که اینگونه از شادی ها ویا

.

از خوشبختیها زندهگی لذت ببرند وحتی  شب هابه ارامش به خواب بروند وصبح به ارامش بیدارشوند محروم اند برای به دست اوردن خوشی باید به میدان جنگ بروند بخاطر به دست اوردن خوشی بجنگندواما امید  تنها چیزی که در زندهگی شان موجود است امیدی که دلیل زنده ماندن شان است درحالیکه  این کودکان امروزی که اینده سازان فردا میباشند.پس باید مورد توجه از هر لحاظ قرار بگیرند خصوصادر جامعه ما که اکثر مردم  فقیر بوده ودرفقر بسر میبرندکودکان هم از این مشکلا ت    بی بهره نشدند  انها بخاطر پول  بسیار اندک هر کاری انجام می دهند حتا در مقابل پول کفش های د یگر

ان رارنگ می کنند وچه زیباست این گفته که کودک به شخص رهگذر میگوید اقا بیا کفشایت را مثل دلم

پاک ومثل تقدیرم سیاه سازم کودکان که در دوره طفولیت شروع به کار میکنند در دوره های  نوجوانی وجوانی به مشکلات دوچار می شوند ان ها هیچ فصلی را نمی شناسند برای انها مهم نیست که دوران طفولیت انها چگونه سپری می شود فقط برای شان مهم می با شد که شب برای خانواده شان غذای ببرنند تا شب ها گرسنه نمانند .                                                                                           

ا گر شب ها با شکم سیر بخواب بروی هرگز نمیتوانی درد کسانی درک کنی که با شکم گرسنه بخواب میروند این کسانی اند که زندهگی چانس خوشبخت شدن را برای شان نداده است انها بسیاری از شبها زندهگی شان با شکم گرسنه بخواب میروندوهمان قسم  صبح باشکم گرسنه به کارکردن میرون در سنی که باید درس بخوانند مجبور میشوند که باان دست های کوچک وچشمان معصوم این قسم معصومیت دوران کودکی خودرا باید  درپاک کردن شیشه های موترهای دیگران سپری کنند ویا حتی بضی از انها دست گدا می زنند با این بدبختی  کودکی خود را سپری میکنند  اما در مقابل انها دیگران کودکی خود را به خوشی سپری میکنند شاید همشه به فکر این باشند که برتری انهاا زما چیست  که ما اینگونه غمگینم

.

همیشه به اومید اینکه دیگر فردا مثل امروز نخواهد بود زندهگی میکنند کی میتوانی درد طفلی که از طرف دیگران موردازار قرار گرفته درک کنی وحتی کسانی هستند  که در بعضی موارد از حد زیاد انها

 رامورد تمسخر  قرارمیدهند  ان چشم های  که اشک ها از ان مانند سیل جاری اند دیگر از زندهگی ترسیده  وهمیشه خودرا قایم میکند انها در چنین حالت هرگز نمیتوانند  عرض وجود نمایندو همچنان    در چنین جوامع  انها هرگز نمیتوانند  کدام پیشرفت داشته باشند  بعضی از انها دارای  عقل وهوش فوقالعاده میباشد اگر فرصت برای انها داده شود انها میتوانند سهم ارزنده در پیشرفت داشته باشند وبا وجود این  به انها که حتا فرصت درس خواندن را ندارند . همیشه در حسرت یک لحظه خوشی  حتا در  موادر.که بیشتر مردوم خوشحالند مواقع مثل عید اما انها در حسرت یک لباس جدیدکه تمام خواست انها است . اما انها در چنین حالت مجبور به این اند  که اشغال جمع اوری کنند بعضی از انها بر اثر جمع اوری این اشغال مریض شده یا چنین پیش میاید که جان خود را از دست میدهند

.

وقتی که  بزرگ شوند بسیاری از انها به سوی فساد کشیده میشوند به کارهای مثل دوزدی ویا حتی  قاتل میشوند کودکان خیابانی درگرمای تابستان وسرمای زمستان همیشه مصروف کار های سخت میباشند  روزی کودکی دیدم که شاید شش یا هفت ساله بود در کنار جاده کفش رنگ می داد وبعد از ان پول های خود را حساب می کرد واز حساب کردنشان بسیار خوشحال شده بود مثلیکه تمام دنیارا برایش داده شده باشد من به اومید  روزی هستم که دیگر چنین حا لی وجود نداشته باشد امیدوارم روزی برسد که اشخاص ثروتمند این طبقه از جامعه را نادیده نگیرند وکمک کنند تا ان  ها هم از زندهگی ببرند مخصوصا از دوران کودکی خود وهم بتوانند درس بخوانند تا در اینده علل های افتخار کشور خود شوند این هوش فوقالعاده که انها ازان برخوردار اند که اگر شرایط برای انها مهیا شود یک متوانند اشخاص مفید وارزشمند درپیشرفت بسوی قعله های پیروزی محسوب گردنند اگر یک کشور دارای یک قانون     درست وهمچنان داری اقتصاد منظم باشند پس دیگر چنین حالت های درچنین کشور های به چشم نخواهد خورد  پس دیگر در این چنین جوامع فساد هم به چشم نخواهد خورد به خصوص در جوامع مثل جوامع ما که کشور مادرحال غرق در گودال بدبحتی ها میباشد  به امید  اینکه روزی برسد که افقانستان ما از هر قسم فساد پاک گردد.About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160