افغانها خواهان چتری اند که بتواند آنهارا ازدود وغبارجنگ نجات دهد یعنی خواهان صلح

Posted on at


صلح یعنی آزادی آرامش و راحتی ....


آزادی راهمه گان دوست داریم چون آزاد به دنیا آمده ایم و آزادی نعمت الهیست


صلح رامیتوان آیت خوشبختی آرامش یک جامعه دانست ، جامعه ی که خواهان آرامش است بایدآن جامعه صلح


دوامدار داشته باشد درفضای صلح انسان خوبترمی آموزد بهتراز زندگی لذت میبرد ومعنای


واقعی زندگی رامیدانددریک کشورسعادت وخوشبختی با آوردن صلح امکان پذیراست صلح یک پدیده ی


سبزوخرم  است که عشق زیبایی، مهرومحبت، صفا وصمیمیت آبادی، رفاه و شرایط مناسب برای آموختن


وتحصیل رابه بارمی آورد.


آوردن صلح درکشورضروری است ووظیفه هرتبعه ی یک کشور است که با سعی


وتلاش درکشورش آرامش را بیآورد.


کشورماافغانستان چند دهه یی متمادی است که درگیر معضلات و نابسامانی


ها شده استعواملی ازقبیل تجاوزات پی درپی و نفاق اندازی درمیان مردم ما تقویه میشود واین همه نابسامانی ها


از نفاق اندازی باعث شده است که مردم مادربین خود درگیر اند درنتیجه منجربه کشتن وآواره شدن


میلیون ها هموطن عزیزماشده است که این عوامل همچنان باعث ازبین رفتن برقراری صلح درکشورماشده است


مردم ماتشنه صلح هستند وهمیشه صلح را آرزو دارند آوردن صلح را درکشورباید اولین وجیبهء خود بدانیم، وباید


درمقابل هرحادثه دربرابرکشورخود آماده باشیم  


بلاخره این پدیده یی که همه یی خوبیها، آسایش وآرامش زندگی


دنیوی درآن نهفته است ودر روح وجان همه اتباع افغانی موج می زند وهمه درتلاش برقراری صلح هستند


بخاطرآینده روشن شان اما متاسفانه که دولت مردان افغان راهکارهای مفید وبکارآمد را درقبال آوردن صل


دروطن و راضی ساختن صلح نارضایان را درپیش نگرفته اند بخاطریکه درترکیب شورای عالی صلح


معیارهای ملی وافغانی واشخاص بی طرف کم رنگ است


           


 


ازهمین جاست که گفتگوهای صلح بانارضایان به


نتیجه که باید وشاید نتیجه میداد نداده است است پس باید که در این ترکیب وراهکارها تجدید نظر صورت گیرد


،ویک تیم واقعا" افغانی وبی طرف تشکیل شود به طورواقعی وصادقانه گفتگوصورت گیرد تاباشد که ما افغانها


درزیرچتراین پدیده یی مقدس باخاطرآرام و آسوده زندگی کنیم، ودست به دست هم داده فضای وطن را ازدود


وغبارجنگ تبدیل به یک فضای کامل سفید کبوتری که نماد صلح است ، نماییم. صلح زندگی است


 


نویسنده: مهناز ملکان


 About the author

mahnaz-malekan

مهناز ملکان

Subscribe 0
160