روانشناسی

Posted on at


روانشناسی سابقه زیادی دارد که از رفتار بحث میکند  روانشناسی به انسان کمک میکند که خود و دیگران را بشناسد و اختلافات بین دیگران را بفهمد همچنان روانشناسی به انسان رهنمایی میکند که بادیگران همکار باشد و مشکلات آنها را حل کند و برخورد اجتماعی خیلی خوب داشته باشد و همچنان روانشناسی کمک میکند که انسان از تجارب دیگران استفاده نموده در جریان زندگی کارهای درست را از کارهای نادرست تشخیص بدهد

 

روانشناسی رفتار انسان و حیوان را مورد مطالعه قرار میدهد ،از طرفی تنوع رفتار بسیار زیاد میباشد ،لذا طبیعتا باید رشته های مختلف روان شناسی وجود داشته باشد تا هریک از آنها جنبه از رفتار انسان و حیوان را مطالعه کند  از طرف دیگر چون منبع اصلی همه یی رفتار ها مغز است ،بنابرین جدایی این رشته ها تا اندازه قراردادی خواهد بود انواع روانشناسی عبارت  ازروانشناسی کودک ,روانشاسی تربیتی ,روانشناسی اجتماعی,روانشناسی بالینی ,روانشناسی شخصیت,روانشناسی یادگیریAbout the author

laili-zia

Laili Zia was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 0
160