باور داشته باشید که...!!!

Posted on atجهت برخورداری از شادی لازم است انسان از نظرروحی به خودش ایمان داشته باشد و خود را باورکند. بلکه در ابتدا به خود بگویید که چگونه باید باشید و خواسته ی شما چیست و سپس آنچه راکه باید انجام دهید، مشخص کنید. طوری با خود رفتارکنید، گویی همانی هستید که آرزویش را دارید160