نقش رسانه هادر زندهگی مرد م هرات

Posted on at


آیا بین رسانه های ولایات کشور تفاوت هایی وجود دارد؟


بله درست است بین تمام رسانه ها تفاوت هایی وجوددارد.مثلاشهر خودمان یعنی هرات رادرنظر می گیرییم،که بعضی از رسانه هابانشان دادن بعضی آهنگ هاوفیلم های مبتذل باعث می شوند که بعضی اطفال ونوجوانان که درسن وسالی اند که باید به آن هاراه درست رانشان داد به راه غلط ونادرست کشیده می شوند ،زیرا آنها هنوز قدرت این را ندارند که از برنامه های نادرست نکته های مثبت را برداشت کنند وذهن شان بیشتر به طرف نکته های منفی کشیده می شود .اما بعضی از رسانه ها بااطلاع رسانی درست ،دقیق وسریع به مردم باعث می شوند که مردم از احوال دنیا واطرافیان  با خبر شوند


.


وبعضی از رسانه ها با پخش برنامه های آموزشی وبرنامه های قرآنی جامعه رابه طرف آگاهی بیشتر رهنمائی مکنند.


ویکی دیگر از مزیت های رسانه ها این است که بعضی ازمردم که در سطح پائین جامعه قرار دارند وصدای شان را کسی  نمی شنود می توانند از طریق رسانه ها حرف های خود را به تمام مردم انتقال دهند


.About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160