روزی حلال

Posted on at


خداوند متعال انسان را اشرف مخلوقات آفردیده ونعمات زیادی رابرای آن داده تابتوانند به وسیله


این نعمات بتوانند کاروفعالیت کنند وزنده گی آرامی رابه پیش ببرند یک انسان سالم وصحتمند می


تواند با وجود همه نعمات وامکانات کارنموده روزی حلال رابدست بیاورند.


 


آموختن کِسب وحرفه


صفت خوب یک شخص است وبندگان نیک خدا ازطریق کار،روزی خویش را پیدا میکنند.چون


بدست آوردن روزی حلال وفعالیت کردن خود شخص باعث میشود که زنده گی انسان به شکل


خوب و بسوی موفقیت روانه شود خداوند بزرگ نعماتی که برای ما اعطا کرده ما باید تا حد  


زیاد کوشش کنیم تا از آن استفاده خوب نموده تا باشد که باعث موفقیت وپیشرفت انسان شود کار


کردن ننگ نداردچون کارکردن وآوردن روزی حلال یکی ازخصایل پیامبران ما بوده که خداوند


متعال به آنها همیشه دستور میداد که زحمت بکشید واز روزی حلال استفاده کنید تا باشد که آبرو


مندانه زنده گی کنید


.


حضرت داوود«ع»مرد قدرتمند وقت خود بود وبه کار کردن نیاز نداشت


اما بهتر دانست که کار کند واز دست مزد خود روزی بخورد.


بدست آوردن روزی حلال در نتیجه سعی وتلاش خود انسان از بهترین روزی ها به شمار میرود


زیرا این عمل بهترین کاروصفت بنده گان نیک خداوند می باشد چنانچه خداوند متعال فرموده است


«قسم بذاتی که روح من در اختیار اوست اگریکی از شما ریسمانی را بگیرید وبه پشت خود هیزم


بکشد برایش بهتراز آن است که نزد شخصی جهت سوالگری بیاید چه برایش بدهد یا ندهد


 


.


متأسفانه در کشور ما باوجود نبودن کار کافی برای مردم بیشتری از جوانان دست به دزدی زده


وبسیاری از آنها به احتیاط روی آوردند ورفته رفته راه اختطاف ودیگر کارهای خلاف رابه پیش


گرفته که این خود باعث بی نظمی در جامعه گردیده اگر این رقم افزایش یابد باعث بی نظمی وخلال


دریک جامعه وکشور میگردد ودراین رابطه باید دولت توجه جدی نموده تاباشد که همه کاروفعالیت


کنند وزنده گی آرام وخوشی رابه پیش ببرند


.


 


 About the author

160