دلخواسته ها..

Posted on at


دلخواسته ها همان آرزوهاست و آرزوها همان رویا ها وتصوراتیست که از دل برخواسته ودرذهن پرورش میابدانسان هنگام تولدش درین دنیا،دنیایی از آرزو ها را باخود همراه دارد.که این آرزو ها بعضی به کوچکی صدای تق تق پاشنه کفشهایش است و بعضی آنقدر بزرگ است که می خواهد مهتاب خانه اش باشد. حال رسیدن به این آرزو ها صبر ایوب می خواهدآرزو درختیست پر از شاخ و برگ که اندکی از شاخه ها ثمر میدهد و بعضی ها هم هنوز بهار نرسیده خشکیده میشوند ولی موفقیت آنست که ناممکن ها راممکن سازیم.آرزو ها در هردورهٔ سنی متفاوت میباشند:کودکی،جوانی،کهنسالی


درکودکی آرزو داری که عروسکی داشته باشی اندازه خودت وآرزو میکنی زوتر بزرگ شوی و به مکتب بروی در دوران جوانی آرزو ها دامنه اش وسیعتر شده و عشق را نیز در بر میگیرد. آرزوهای جوانی، آرزو های خامی بیش نیست که همگی در سر می پرورانند. زمانیکه به آرزو های جوانی دست میآبی میبنی که بهار زند گیت رو به خزان رفته و گامی به طرف کهنسالی نهاده ای ، پیریست و افسوس خوردن آرزو ها ی جوانیآرزو های مان باید منطقی وباتوجه به موقف وشرایط زندگیمان باشد در غیر آن همگی خیالی خام و تصوری دست نیافتنی بیش نیستبرای رسیدن به آرزوها نکاتی چند را باید درنظر گرفت


   یأس وناامیدی را از خود دور کنیم


صبرو بردباری را پیشه کنیم


توکل و ایمان داشتن به خداوند


اعتماد بنفس داشته باشیم


آینده نگر باشیم


تلاش و پشتکار در راه رسیدن به آرزوها


برنامه ریزی درست داشته باشیماگربه واقعیت بنگریم کلید بعضی از آرزوهایمان دردست خودمان است که با توکل به خدا ،داشتن اعتماد بنفس و تلاش و پشتکار به آن دست مییابیم (زندگی هیچگاه به بن بست نمیرسد ،کافیست چشم بازکنیم و راههای گشودهٔ بیشماری را فراروی خود ببینیم،خدا که باشد هر معجزهٔ امکان پذیرست


 


 


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160