عدالت اجتماعی

Posted on at


عدالت به معنای برابری وانصاف است.عدالت اجتماعی عدالتی است،که تمام افراد اجتماع ازآن برخوردار باشند.بدون موجودیت عدالت درتمام زمینه هانمیتوان ازیک جامعه انسانی واسلامی سخن زد حقی که خداوند(ج)برای هرانسان داده است.بدون هیچگونه تردیدی باید به افراد جامعه داده شودعدالت به عنوان یک فضیلت ومبداانسانی ،یکی ازاهداف عمده بعثت پیامبران راتشکیل داده است.مفهوم عدالت درتعالیم اسلام چه قرآن وچه احادیث نبوی بازتاب گسترده یافته است ،حتی واژه (عدل)درقالب های مختلف بیش ازسی باردرقرآن مجیدوارده شده است.


. عدالت اجتکاعی شامل تمام حقوق است،که یک فرددرجامعه دارد.همانطور وجایبی نیزوجوددارد که افرادمکلف اندآنهارادربرابرجامعه عملی نمایند.بدون حقوق صحبت ازوجایب نادرست است.این هردو(حقوق و وجایب)لازم وملزوم یکدیگر میباشند.


 


عدالت اجتماعی عبارت ازرفاه اجتماعی وزندگی انسانی (دسترسی انسان به تمام نعمات مادی ومعنوی بوده،که خداوند(ج)برای بنده گان خود آفریده است.)بدون عدالت اجتماعی،پیشرفت،دموکراسی واستقلال هیچکدام کامل ودوامدار نخواهدماند نظم جامعه برهم خورده ؛جامعه راخطربی نظیمی وبی قانونی تهدید میکند.درجامعه یی که یک عده انسان ها همه چیز داشته وبه اسراف روآورده باشند.وعده دیگری فقروفاقه زندگی رابه پیش ببرند،نمیتوان ازوجود عدالت اجتماعی سخن زد به چنین جامعه یی جامعه انسانی نمیتوان گفت:


:


برای اینکه افرادیک جامعه بتوانند به حقوق خود دست یابند لازم است،که هرعضوجامعه باروحیه تساندوتعاون اجتماعی آگاهی وفهم خودرادراین زمینه بیشترساخته حدواندازه حقوق وجایب خودرابشناسدوباتوجه به تقویت نظم اجتماعی دراین رابطه درچارچوب قوانین گام بگذارد.پس میتوان گفت که حفظ نظم اجتماعی ووجودقوانین ومراعات واجرای آن اگریکطرفه لازمه تامین عدالت اجتماعی درجامعه است،ازطرف دیگرعدالت اجتماعی خودضامن قوی ونیرومندی برای خفظ نظم اجتماعی واستحکام یک جامعه مبتنی برقانون میباشد


.


عدالت اجتماعی فقط درشرایطی ممکن است عملی واجراگردد،که آن جامعه دارای یک دولت باثبات ومبتنی برقانون باشد.وازمشروعیت مردمی برخورداربوده وبرای صلح اجتماعی ومنطقوی بیندیشد. 


ArezooAhmadyAbout the author

160