رمزموفقیت در زنده گی

Posted on at


موفقیت در زنده گی هر انسان است سعی تلاش وکوشش یک کلید بزرگی برای برآورده ساختن آرزو ها می باشد آموختن علم ودین سعی تلاش در تمام امورات زنده گی وصلع وآرامش در کشور یک رمز.

در زنده گی صبر وتعمل در برابر مشکلات داشتن اعتماد بهنفس یکی از رمز موفقیت در زنده گی است

.

نماز وعبادات الله تعالی رمز موفقیت در دنیا وآخرت است.

یکی دیگر از عوامل خوشبختی انسان گرفتن مشورت از دیگران است وحتی پیغمبر ما مسلمانان حضرت محمد( ص ) از صحابه های کرام خود مشوره می خواستند یعنی کار هایی که خداوند( ج)به آن پیامبر امر نمی نمودن آن حضرت(ص) از صحابه های خود مشوره می کر دن .

ووقتی که ما یک کار را انجام میدهیم نه باید ناامید شویم باید دوباره امتحان کنیم تا موفق شویم وتجربه کسب کنیم وتجربه در زنده گی باعث میشود که انسان در موفقیت نایل گردد

وداشتن دوست خوب ونصیت آنها باعث مزفقیت است,وما باید به کوشیم ویک دوست خوب وبا اخلاق ,با ادب ,وبا فهم انتخاب کنیم وخود ما هم باید در تمام مشکلات با دوست خود کمک ویاری کنیم تا آن هم در زنده گی خود موفق باشد نباید تنها به فکر خود باشیم باید به فکر دیگران هم باشیم وچیزی که به خود نمی پسندیم به دیگران هم مپسندیم تا که تمام

جامعه وکشور عزیز ما در موفقیت نایل گردد

.

گرفتن عشق ورزتصمیم, یدن به پیشه و کار خود همچنان پشتکار وانجام دادن کار ها ووظایف که همه آرزویش دارند .

و برای رسیدن به موفقیت مهم نیست که در کجای از دنیا زنده گی می کنیم ودر چه موفقیت اجتماعی قرار داریم مهم ایست که در چه راهی قدم می گذارید

خوش بودن درخوشی انسان ها ی مو فق نیمی از موفقیت ها در زنده گی است .

انسان در زنده گی موفق است که کار کوشش کند شاید برای بار نخست که قدم در این عرصه می گذارد شکست یخورد اما مطمئنا شکست مانع رسیدن به موفقیت نمیگردد و بهترین کامیابی در موفقیت آنست که با شکست همراه بوده وبعد از شکست خوردن انسان آن را به دست آورد موفقیت نصیب کسانی که تنبل بی کاراند نمی گردد کسانی به موقثیت واقعی در زنده گی می رسند که سمی از زنده گی خود را به گار وتنبل بی کار سپری کنند

.

تشکر...About the author

160