خطربزرگتر این است!

Posted on atخطربزرگتراین نیست که آرزوهای بسیارمتعالی داشته باشید و نتوانید به آن ها برسید و شکست بخورید بلکه این است که شما آرزوهای بسیارکوچکی داشته باشید و آنها را عملی سازید.
160