جرات واراده کامل

Posted on at


همه ما انسان ها اهداف و آرزوهای بزرگی داریم که میخواهیم به آنها دست یابیم اما با این همه امید و آرزو نمیتوانیم به آنها دست یابیم و یابه آرزوی خود برسیم در این حالت  با خشم و اندوه فراوان گناه خود را بالای دیگران می اندازیم ومن هم امروز میخواهم درمورد جرات و اراده صحبت کنم.


وقتی ما میخواهیم به کار یا عملی دست یابیم و به آن برسیم با یداراده محکم و استوار داشته باشیم و به خود بقبولانیم که باید به این خواسته وعمل خود دست یابیم تا میتوانیم تلاش کنیم وازهیچ کس یاچیزی درهراس نباشیم و ایمان اراده کامل برای اجرای اعمال خود داشته باشیم.بعد از ایمان و اراده کامل نیاز به جرات داریم وقتی اراده انجام کاری را داریم باید جرات قدم گذاشتن به ان را نیز داشته باشیم تا بتوانیم به مقصد خود برسیم چه بسا انسان های  بزرگی بودند که اراده بزرگی برای رسیدن به مقصد خود داشتند و استعدادهای بزرگی بودند که میتوانستند الگویی ماندگار برای نسل بشر باشند


اما متاسفانه چون جرات به اقدام آن کار را نداشتند و یادرهراس بودند که مبادا در کارشان مشکلی باشد و ازانجام دادن ان بازمانند.همه ما استعداد های بزرگی داریم و میتوانیم مانند کشورهای بزرگ دیگر ازآن ها استفاده کنیم دراین حالت به تنها چیزی که نیاز داریم جرات انجام دادن کار استاراده محکم وانجام کار بدون هیچ هراسی بزرگترین کلید خوشبختی یک فرد شده میتواند پس چه خوب است همه ما جوانان این کلمه را در وجودخود تقویت کنیم تا افرادی چون ابو علی سینا،ارستو،سقراط،ابوریحان البیرونی وغیره .


تافردفردافغانستان بتوانند از چنین اشخاصی استفاده کنند واین وظیفه ما جوانان است که فرهنگ اراده داشتن درکارها را تدریج دهیم و باور به این که روزی خواب ها ورویا ها در ذهن مان به حقیقت میپیوند دو ما به خود باور داشته باشیم.
About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160