نماز

Posted on atطوریکه میدانیم ارکان ایمان عبارتند از:کلمه طیبه،نماز ،روزه،زکات،حج.نماز دومین رکن ایمان میباشد این ارکان باعث استحکام دین مبین اسلام میشوند.این ارکان 5 گانه همه فرض اند .ولی انقدر که نماز فرض است هیچ رکن دیگری فرض قطعی نیست .نماز بر تمام مسلمانان اعم از مرد وزن فرض است .طوری که میدانیم کلمه طیبه را در هر وقتی که خواسته باشیم میتوانیم بیان کنیم یعنی وقت معینی برای ان در قرانکریم تعیین نشده است.روزه در  سالی یک ماه فرض است.زکات نیز بر کسانی که  دارای مال وثروت میباشند سالی یک بار فرض است.حج نیز سالی یک بار بر اشخاصیکه توانایی انرا دارند فرض است.

اما نماز هر روز در 5 وقت  رکعاتی تعیین شده بر ما فرض است .در روز قیامت اولین موردی که بیان میشود نماز است که آیا انرا ادا کرده ایم یا نه.مسلمانی که نماز میخواند و انرا با عاجزی وادب ادا کند در حقیقت دینش را زنده کرده است.فرق بین مسلمان و کافر در نماز است و علت این که انها کافر خوانده نیشوند این است که انها نماز نمی خوانند واین اشخاص نمیتوانند خود را مسلمان گفته وامت مصطفی بخوانند حضرت محمد ص وی را از امتی و دین اسلام خارج کرده است طوریکه میدانیم ترک نماز کفر است پس نباید خود را شامل این جماعت کنیماما متاسفانه %80 مردم ما بی نماز اند و نماز را ترک کرده اند.این جماعت در غفلت واقع اند وهمچنان مردم ما از این غافل اند که این خلقت واین دنیا بخاطر ادای نماز افریده شده است اما بیشتر مسلمانان  مشغول خورد ونوش  و انجام کارهای دنیوی خود اند.

نماز از ایمان اغاز میشود و مسلمان کامل کسی است  وکسی به جنت داخل میشود که این 4 اصل را در زنده کی اش پیاده کند:1-ایمان  2-عمل صالح   3-دعوت بسوی حق   4-دعوت بسوی صبر واستقامت.خداوند ج در سوره 4 ایت 11 میفرماید که الله ج هر گناهی را می بخشد مگر شرک .ترک نماز نیز گناه بزرگی دارد که گناه نا بخشودنی است .کفر مطلق.نماز بر علاوهی اینکه  فواید وثواب اخروی دارد فواید دنیوی نیز دارد :از انجمله میتوان گفت که مسلمانی که نماز می خواند نیازی به ورزش ندارد.بیشتر مروم به کلب های ورزشی میروند  اما انها غافل اند که اگر نمار را ادا نمایند بهترین انواع ورزش است اگر روزی 100 بار ورزش کنیم  انقدر فایده ندارد که روزی 5 وقت نماز های 5 گانه را ادا کنیم .

از جمله فواید دیگر نماز این است که با نماز خواندن ما مجبور هستیم وضو داشته باشیم وبه این دلیل است که نظافت ما در طول روز حفاظت میشود.ودیگر از فواید نماز اینست که همیشه در ذکر ویاد الله تعالی هستیم  چ.ن زمانی که نماز را ادا میکنیم فرقی نمیکند که در چی مکانی باشد در محل کار ،در خانه ، در صحرا ویادشت هر جایی که باشیم با ادا کردن نماز به یاد الله تعالی می افتیم.انقدر که ادای نماز در جماعت ثواب دارد در ادای نماز به طور انفرادی ثوابی ندارد چنانچه سرور دو عالم میفرماید ادای نماز در جماعت 26 مرتبه فضیلتش بیشتر از ادای نماز به صورت انفرادی است.

ما با ید این را بیاد داشته باشیم که هیچوقت بدون ادای نماز در کار های روزمره خود برکتی نخواهیم دید وموفق نخواهیم شد.فرموده سرور دو عالم ص است که خداوند متعال فرموده است:من بر امت شما نماز های پنجگانه را فرض کرده ام و بر خود لازم گرفته ام. هر که بر ادای این 5 نماز بر اوقات انهاغفلت نکند او را داخل بهشت میگردانم.وهر که اهتمام این نماز ها را کند او را با من هیج گونه عهدی نیست که داخل بهشتش  کنم.محمد ص فرموده است:هر گاه انسان برای نماز می ایستد در های بهشت باز میگردند وحجاب بین او و خداوندبر داشته میشودتا مادامیکه به سرفه وخیالات این طرف و انطرف مشغول نشود.فوموده حضرت محمد ص است که نماز نور مومن است نماز معراج مومنین است تا وقتیکه مسلمان نماز های 5 گانه را با اهتمام ادا کند شیطان از او میترسد ودور میشود  وهر گاه او در نماز کوتاهی کند شیطان از او خوف وهراسی به خود راه نداده ودر صدد فریب دادن او بر می اید .

حضرت محمد ص میفرماید :از تمام اعمال نزد من نماز محبوبتر است. هر مسلمانی که ته 40 روز  نماز جماعت را ادا کند دو امتیاز شامل حال او میگردد:1-ازادی از جهنم   2-برائت از نفاق بن یک مسلمان کامل و واقعی باید نماز را طوری عادت خود قرار دهد که حتی اگر یک وقت نماز را فراموش کند احساس کمبودب چیزی را کند برای بعضی ها نماز بسیار یک کار دشوار است وهمین علت ترک نماز است اما کسی که از خداوند بترسد ویک مومن کامل باشد نماز بسیار برای او خوشایند میشود واز نماز برای ارتباط با پروردگار خود کار میگیرد. اینکه الله متعال به ما امر فرموده که نماز را بر پا دارید به این معنا نیست که به ما محتاج است الله ج از همه چیز بینیاز است این مابنده گان هستیم که محتاج نماز  هستیم.چنانچه محمد ص میفرماید:القره عینی فی الصلات.یعنی روشنایی چشمانم در نماز است.حضرت محمد ص همیشه به مشکلی که بر میخوردند به نماز روی می اوردند.و با خدا راز و نیاز میکردند


.  About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160