افغانستان

Posted on at


کشورعزیزمان افغانستان تاریخ کهن وقدیمی دارد.هزاران سال پیش از امروز دراین سرزمین مردم به زنده گی اجتماعی آغازکرده اند.دروطن ما زمان آغاز شهرهای مانند:بلخ,تخار,بامیان,گردیز,کابل,زابل,جوزجان,کوزگان,هرات هری,کندهاروکه سابقه درخشان تاریخی دارد،ایجاد شده است.در افغانستان اقوام مختلف از هزاران سال پیش از امروز،درکنار هم زندگی صلح آمیز داشته اند،آب هوای وطن ما معتدل بوده،برای زراعت مخصوصا باغ داری مساعد است.افغانستان کوهای بلند وپربرف دارد .که :کوه هندوکش،کوه بابا،سیاه کوه،فیروز کوه وسپین غراز جمله همین کوه  هاست وهمچنان در یای کوکچه،دریای آمو,دریای هلمند,دریای پنجشیراز جمله بزرگترین دریای کشورماست که ازآب این دریاها برای زراعت استفاده میشود


.


کشورعزیز ما,دارایی معادن وذخایرسرشارنفت,مس,آهن,طلا,نقره وسنگهای قیمتی مانند:لاجورد,یاقوت,زمرد,مرمروغیره است.مامیخواهیم که دروطن ماهمیشه صلح وآرامی باشد تاهمه مابه فکر آرام کار کنیم ودرآبادی آن سهم بگیریم


.160