ندای مادر وطن.....

Posted on atوطن ای سرزمین نازنین باستان من           بهشت من تمنای دل وجان و جهان من


مرا دامان پرمهر توباشد مهدآسایش             وطن گهواره آغوش تو باغ جنان من


هموطن خوب ومهربان ! بیا تا در این مقطع حساس تاریخ که همیشه آسیب پذیر بوده ایم از مرزهای اختلاف سلیقه های اندیشوی و تعصبات و تنگ نظری های عقیده تی ، قومی ، زبانی ، منطقوی و حزبی شجاعانه بگذریم وبا انهدام سنگرضد انسانی خرافات این دشمن تبا و همزیستی شهرهای زیبای قلب های سرشار از صمیمیت خویش را با نیرو ، لشکر ، سلاح ،  عشق  به همدیگر تسخیر نموده وپرچم آزادی انسان، آبادی جهان ،وحدت وطن بشریت و افغانیت را به قله های بلند و در آسمان همدلی وهمبستگی به اهتزاز در آوریم ودنیا را رشک بهشت برین سازیم .اینست معنای مبارزه  و جهاد به مفهوم وسیع آن و اینست منطق درست وعالی انسان دوستی و ما با بنمایش گذاشتن این همایش که شاهراه رسیدن به وحدت ملی وبین المللی است رسالت افغانی وانسانی خویش را به عنوان سرمشق بتمام خانواده عظیم و بشری پیشکش میکنیم .


(افغانستان با داشتن یک رهبر مصمم ، قاطع ، دلسوز ، غیور زنده مانده می تواند .)


 


ما از تجارب تاریخ وطن کهن خویش آموخته ایم که هر گز اسیر فتنه دشمن نمی شویم وهیچ گاهی تفرقه ونفاق بیگانه برما کارگر نخواهد بود .وطن ما درست، ما را در آغوش گرم و پرمهر خویش پرورش داده است و دارو ندارش را هرگز دریغ نکرده است تا از عدم وجود پا گذاشتیم ،قدم بر دیده اش نهادیم و بر بستر گرم سینه اش آرمیدیم ورشد کردیم و قد کشیدیم وبا پرورش استعداد های بشر به حد کمال رسیدیم کجا انصاف است که اکنون بخود کفایی رسیده ایم اورا که این همه در حق ما ایثار نموده بفراموشی بسپاریم در برابر طوفان حوداث روزگار و توطئه های بیگانگان رهایش کنیم و تنهای بگذاریم وای برما که آن ( غیرت افغانی ) وهمت انسانی نیکان خودرا از یاد ببریم و حرمت وطن وناموس وطن را نشناسیم ....به امید یک افغانستان پیروز و سربلندAbout the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160