انسان کیست ؟

Posted on atانسان


انسان موجود خارق العاده ای است که درمیان تمام موجودات خداوند مقام اول را دارا میباشد.


نه تنها انسان بلکه تمام موجوداتی که به روی زمین وجود دارد خدا را پرستش میکنند و از جمله این موجودات برترین شان انسان میباشد.


انسان یک مخلوقی است که نسبت به تمام مخلوقات خداوند فرق دارد یعنی از همه بالا تر است حتا از فرشتگان...


اما افسوس به این که خداوند همچنین نعمتی برای ما داده اما ما هیج متوجه نیستیم و از آن به راه های درست استفاده نمیکنیم. .


مهمترین چیزیکه  در وجود انسان است عقل و شهور اوست  که دیگر مخلوقات خداوند از این محروم اند.


مانند: فکر کردن که از جمله مهمترین بخش عقل انسان است، صحبت کردن، آموختن، و...


اگر انسان از فکر خود به راه درست استفاده کند میتواند به قله های موفقیت قدم بگذار.ما بسیار بزرگتر از این ها هستیم آدم با ایمان قادر است بر بلندی هر وضیعتی قرار گیرد و سر خم نکند در مقابل مشکلات اگر ما کمی هم توجه داشته باشیم و به پی این حرف برویم میبینیم که انسان اشرف مخلوقات است و این شرافتی که برای انسان از جانب خداوند آسمانها و زمین را عطا نمود یکی از ویژه گی های که خداوند متعال


برای ما انسان ها ارزانی نموده تا انسان را نسبت به دیگر موجودات برتری بخشد نیرو،اندیشه و عقل میباشد.شما فکر کنید اگر خداوند برای ما انسان ها این نیرو ها را نمیداد فرق ما و دیگر موجودات چی بود؟


 اگر انسان از نیروی خدا دادی استفاده نکند پس فرق آن با سایر موجودات چیست؟


میشه گفت برتری چندانی ندارد نسبت به سایر موجودات.


بلی انسان با استفاده از نیروی که خداوند برایش داده متوجه میشود به تمام پدیده ها و قوانین شگفت انگیز طبیعت پس خداوند را شناخته و به قدرت های آن پی میبرد و اگر از این نعمت به خوبی استفاده کند به یگانه گی خدا و متوجه حقانیت خدا به روی زمین میگردد  و فقط همان ذات است که حکمش در جهان جاریست اینجاست که وقتی انسان به این حقانیت رسید در برابر خداوند سر فرود آورده و به عنوان یک مسلمان و یک شخص موفق در


ایندنیا هستی زنده گی خواهد کرد.نویسنده: احمد فرید حقدوستAbout the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160