مقام زن در اسلام

Posted on at


 


زن در اسلام،همان مقام شامخ انسان را دارد،زیرا زن ومرد در انسان بودن کدام تفاوت ندارند.در قرآن شریف آیه ای نیست که زن را به عنوان زن بودن نکوهش کند.


بنابر این،زن ومرد از دیدگاه اسلام و قرآن دو انسانند،در ارزش ها تفاوتی ندارند ومسئولیت های مشترک را در اداره جامعه بر عهده دارند که به برخی اشاره می شود.


اول:زن ومرد به طور تساوی منشاء پیدایش و تولد وتکثیر وبقای نسل انسانند.


قرآن کریم می فرماید:(ای مردم!ما شمارا از مرد وزن آفریدم وشما را گروه گروه وقبیله قبیله قرار دادیم تا شناخته شوید،ارزش مند ترین شما نزد خدا پرهیز گار ترین افراد هستند.خدا دانا وآگاه است


                           


در آیت فوق زن ومرد دو رکن مهم اجتماع معرفی شده اند ورعایت تقوا ملاک بر تری هر یک از زن ومرد معرفی شده است.


دوم:قرآن،تنها وسیله سعادت انسان را ایمان به خدا،تزکیه وتهذیب نفس از بدی ها،رعایت تقوا وانجام دادن عمل صالح می داند و در این جهت،میان زن و مرد فرقی نگذاشته است،بلکه هر دو را لایق ترقی و تکامل معنوی وقرب الی الله دانسته است.


خداوند متعال در قرآن می فرماید


هرکس عمل صالحی را انجام دهد-مرد باشد یازن-در حالی که به خدا ایمان دارد،پس به او زندگی خوش و پاکیزهای می دهیم وپاداشی بهتر از کردارشان عطا خواهیم کر


قرآن هم مانند مردان به بانوان شایسته تاریخ اشاره نموده واز آنان ستایش کرده است.برای نمونه،در باره حضرت مریم می گویدپس پروردگارش آن دختر را به نیکی پزیرفت وبه خوبی پرورش داد وزکریا را به سر پرستی او گماشت. هر وقت زکریا در محراب به نزد مریم می رفت،پیش او خوردنی می یافت،می گفت:ای مریم!این ها به تو از کجا می رسد؟جواب می داد:از جانب خدا،زیرا هرکس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد


سوم:اسلام،زن ومرد را دورکن اجتماع می داند که در پیدایش،تشکیل،اداره وبهره گیری از جامعه نقشی مشترک دارند.زن ومرد در جامعه زندگی می کنند واز نتایج خوب اجتماع صالح وآثاربد جامعه فاسد،به طوری مساوی بهره مند اند،بنابر این،مسئولیت اداره صحیح واصلاح جامعه نیز بر عهده زن ومرد خواهد بود.خداوند متعال در قرآن می فرماید:


مردان وزنان مومن اولیای یکدیگر اند،امر به معروف ونهی ازمنکر می کنند نماز را برپا می دارند وزکات می دهند.از خدا ورسول خدا اطاعت می نمایند.اینان مورد رحمت خدا واقع می شوند وخدا پیروز وحکیم استزنان دارائی مسئولیت های اجتماعی زیاد هستندچون:تعاون در کار های خیر،کمک به مستمندان،پرستاری از بیماران ومعلولان وسال خوردگان،مبارزه با مفاسد اخلاقی واجتماعی،پرورش صحیح کودکان،تعلیم وبالا بردن سطح دانش افراداجتماع،دفاع از ارزش های اسلامی،کمک به بنیه ئی اقتصادی خانواده وکشور وده ها مسئولیت های دیگر که بر عهده زن ومرد نهاده شده است.


چهارم:از وظایف دیگری مشترک زن ومرد،تحصیل علم وکشف اسراجهان وبهره گیری از آن در تهیه واختراع وسایل آسایش ورفا در زندگی است.هردو انسانند ولیاقت ومسئولیت دارند.


زنان حدود نصف از جامعه را تشکیل می دهد ودر اداره ئی آن سهیم اند.از همین رو،دانشمندان ومتخصصان آنان در رشته های مربوط وموردنیاز باید باید به تعداد مرد ها باشد تا خود کفا شوند،باید نصف شفاخانه هاو درمانگاه ها،پوهنتون ها،مکاتب،دانش سراها،دواسازی ها،آزمایشگاه ها،مدارس علوم دینی، به بانوان اختصاص داده شود.


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب  زاده160