خانواده و اجتماع از دید گاه اسلام

Posted on at


 


قسمت اول:


اکثر علمای جامعه شناس، خانواده را به منزله واحد اجتماعی تعریف نموده اند که شامل یک زوج متاهل و فرزندان شان میباشد. و بعضی علمای عصر حاضر اسلام خوانواده را چنین تعریف کرده است.


خانواده در لغت بمعنی اهل خانه که عبارت از زن و مرد و فرزندان میباشد و در اصطلاح جماعتی از واحد اجتماعی می باشد که پدر، مادر و فرزندان شامل آن بوده و زیر بنای جامعه را تشکیل میدهد. خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف اساسی تشکیل آن تامین سلامت روحی و روانی افراد آن می باشد


.


خداوند(ج) در قرآن کریم برای تمام اعضای خانواده حقوقی را قایل شده و این حقوق در قبال وظایفی است که اعضای خانواده نسبت به همدیگر دارند. چنانچه خداوند تعالی در سوره بقره چنین میفرماید: حقوقی که مردان بالای زنان دارند، زنان نیز بالای شوهران دارند.


اگر معنی و تعریف وسیع تر آن در نظر گرفته شود خانواده عبارت است از وابستگان شامل خواهر، برادر، خاله،عمه، کاکا،ماما، مادرکلان، و پدرکلان، فرزندان پسر و دختر و بالاخره نواسه ها وکواسه ها ، همه از جمله اعضای یک خانواده بشمار می آیند که تشکیل آن بر اساس رابطه زنا شوهری بنا یافته است


.


ضرورت ها و ایجابات شرایط زنده گی در عصر حاضر اعضای خانواده را وامیدارد تا با هم روابط حسنه و برخورد سالم داشته و احترام متقابل در فضای زندگی خانواد گی شان حاکم باشد.


رسول اکرم (ص) در این مورد چنین می فرماید: کسیکه به خوردان ما رحم ننماید وبه بزرگان ما احترام نکند پس آن شخص از ما نیست


.


انواع خواده: خانوده را میتوان به سه نوع تقسیم نمود: اول خانواده کوچک که عبارت از زن، شوهر و فرزندان است. دوم خانواده متوسط که عبارت از اقوام و خویشاوندان مانند پدر، مادر، پدرکلان، مادرکلان، خواهر، برادر، خاله، عمه و عمو زادگان و غیره میباشند.


سوم: خانواده بزرگ میباشد که عبارت از کتله عظیم و توده بزرگ جامعه که شامل همسایگان ، اقوام، و دوستان بوده که خداوند متعال اساس ارتباط شان را بر اخوت برادری قرار داده و همه بنده گان خود را به شفقت ، دوستی، احترام متقابل و تفاهم فرا خوانده است.About the author

160