فقروبیکاری

Posted on at


فقروبیکاری


یکی ازعوامل که باعث میشودکشورهاپیشرفت نکنندفقرو بیکاری میباشدباوجوداینکه امروزنابرابری های اقتصادی


واجتماعی درجهان بسیارزیاداست برخی ازکشورها شدیدا


دچارفقروبیکاری اندوسالانه تعدادزیادازمردم دراین کشور


هاازفقروگرسنگی جان خودراازدست میدهند.


فقروبیکاری یکی ازعوامل است که سبب میشودتاجوانان


دست به خودکشی کارهای ناشایسته وبه کشورهای بیگانه


مهاجرشوندوازتحصیل خودبازمانند.


مانندافغانستان که یکی ازکشورهای است که فقروبیکاری


درآن بسیاراست واقتصادضعیف داردوهمین فقرباعث شده


تابیشترازنفوذآن بی سوادبمانندعوامل که باعث فقروبیکاری


دریک کشوراسلامی میشودسودقماروبی حجابی است.


تحقیقات اخیرنشان میدهد که دانشمندان ثابت نمودند عوامل


که باعث فقروبیکاری میکرددگرفتن سوداست حتی کشورهای


غربی به این نتیجه رسیدندتابانک هاراازسودگرفتن منع کنند


تافقردرکشورهاازبین برودهمان طورکه خداوندمتعال درسال500


امرفرمودکه سودکرفتن حرام ومنع کردند.فقروبیکاری


یکی ازعوامل که باعث میشودکشورهاپیشرفت نکنندفقرو بیکاری میباشدباوجوداینکه امروزنابرابری های اقتصادی


واجتماعی درجهان بسیارزیاداست برخی ازکشورها شدیدا


دچارفقروبیکاری اندوسالانه تعدادزیادازمردم دراین کشور


هاازفقروگرسنگی جان خودراازدست میدهند.


فقروبیکاری یکی ازعوامل است که سبب میشودتاجوانان


دست به خودکشی کارهای ناشایسته وبه کشورهای بیگانه


مهاجرشوندوازتحصیل خودبازمانند.


مانندافغانستان که یکی ازکشورهای است که فقروبیکاری


درآن بسیاراست واقتصادضعیف داردوهمین فقرباعث شده


تابیشترازنفوذآن بی سوادبمانندعوامل که باعث فقروبیکاری


دریک کشوراسلامی میشودسودقماروبی حجابی است.


تحقیقات اخیرنشان میدهد که دانشمندان ثابت نمودند عوامل


که باعث فقروبیکاری میکرددگرفتن سوداست حتی کشورهای


غربی به این نتیجه رسیدندتابانک هاراازسودگرفتن منع کنند


تافقردرکشورهاازبین برودهمان طورکه خداوندمتعال درسال


500امرفرمودکه سودکرفتن حرام ومنع کردند.About the author

160