موقیعت قسمت در امر ازدواج

Posted on at


بحث مهمی که معمولاً در امر ازدواج های امروزی  از آن خیلی حرف به میان می آید، بحث قسمت یا همان نصیب است. گفته میشود: سخت گیری نکنید، اگر قسمت و یا نصیبش  باشد می شود و قسمت نباشد نمی شود.
قسمت به معنی نقش و قصد نداشتن انسان در رویداد های زندگی که بستگی به اراده خداوند داره میباشد  ـ پس قسمت در در زندگی امروزی از جمله ازدواج ـ درست نیست. زیرا انسان آزاد، مستقل و صاحب اختیار آفریده شده است، البته این آزادی مطلق نیست، بلکه مستند به اراده خداوند است.
برای تحقق یک رویداد عوامل مختلفی از جمله اراده انسان دخالت دارد كه البته این بحث به اراده خداوند است. برای ازدواج باید اراده و اقدام کنید و تصمیم تان قاطع  و پایدار باشد و فرایند خواستگاری را بگذرانید، اما درنهایت اگر توکل بر خدا کنید، ممکن است خداوند به جهت مصالحی که نمی دانید، اراده خود را بر اراده شما حاکم کند و با وجود شرایط مناسب فزیکی آن ازدواج به سامان نرسد.
با این وجود، پسران و دختران جوان، نباید منتظر نصیب و قسمت  بمانند، بلكه  پسر ودختر باید برای این تصمیم سرنوشت ساز خود را آماده كرده و با كمال دقت و خود باوری و با كمك تجارب فامیل، راهنمایی  دوستان و اقارب دلسوز و كارفهم، فرد مورد علاقه خود را برگزینند.


زیرا سر لوحه و سرچشمه بسیاری از گرفتاری ها و عوامل بدبختی های انسان، غفلت و بی تفاوتی  در این امر بسا مهم است. با ازدواج  کردن وارد زندگی حقیقی میشوید و این امر مهم در زندگی همه انسان ها ضروری پنداشته میشودAbout the author

160