انسانی که درامانت خیانت کندذلیل میشود

Posted on at


دانشمندی بودکه درعلم کیمیاهمانندی چون خودنداشت.وی شخص پرتلاش وهوشیاری بود تاتوانسته بودبه این مقام بالابرسد.همیشه تاپاسی ازشب بیدارمی مانْد،تحقیق میکردوداروهای زیادی رامیساختبااینکه کسان زیادی به نزدش کارمیکردندامااین دانشمندبه هیچکس اعتمادواطمیناننمیکردوخیلی ازتجربه های علمی اش رانزدهرکس آشکارنمیساخت.به همین جهت بودکه همکارودستیاری نداشتوقتی به سن پیری رسیدتصمیم گرفت برای خود دستیاری انتخاب نمایدتابعدازاوکارش راادامه دهد.دانشمندازبین کسانیکه به نزدش کارمیکردندجوانی رابه عنوان معاون ودستیارخودانتخاب کرد.البته به اوهم خیلی اعتمادنداشت وبرای اینکه صداقت وامانت داری دستیارش رابیازمایدتصمیم گرفت اوراموردامتحان قراردهد.یک روزی که بادبه شدت می وزیداوراخواست وپاکتی رابه دستش دادوگفت: دراین پاکت بعضی رازهاواطلاعات کاریِ من است،توبایداین پاکت رابه دست دوست دانشمندم که درمنطقه دیگری زنده گی میکندبرسانی وبازگردی.دانشمندآدرس محل زنده گی دوستش رابه جوان دادواورفت.دستیاردانشمندبعدازطی کردن مسافتی خسته شدوبرای استراحت روی تخته سنگی نشست.ناگاه شیطان به دلش وسوسه انداخت وباخودش فکرکردکه من هم دستیاراستادم هستم،چرااواسراروتجربه های علمی خودراازمن مخفی میکند؟من هم به عنوان همکارو دستیاردانشمنداین شایسته گی رادارم تاازاسراردرون این پاکت آگاه وباخبر شوم.بعدازاین خیالاتش بدون معطلی سرپاکت رابازکرد.درون پاکت رانگاه کرد.داخل آن یک پرِطاووس ویک ورق نوشته بود.پرِطاوس رابرداشت وبه آن خوب نگریست ولی چیزی نفهمیددرهمین اثناکه بادشدیدی می وزید پَرراازدستش بادبرد.جوان ورقه نوشته شده رابرداشت وخوانْدتا شایدمطلبی رابفهمد.درورق نوشته شده بود: به خدمت دوست دانشمندم السّلام علیکم!درون پاکت یک پرِطاووس است.این پرطاووس راهمرابا ده سکه طلا به دست آورنده این پاکت داده تانزدمن بیاورد.وقتی جوان این نوشته راخوانْدازکارش پشیمان شد.نمیدانست چه کند؟ پَرراهم بادبرده بود.خودرالعنت میکردکه چرااین خیانت راکرده است.خلاصه تصمیم گرفت به نزددانشمندبرگشته وواقعیت رابه بگوید.وقتی به پیش استاددانشمند رسید باشرمنده گی همه چیزرااعتراف کرد. دانشمندناراحت شدولبخندتلخی زداوگفت: آن دَه سکه که درنامه نوشته بودم دستمزدت بوداماتوخیانت کردی وازامتحان ناکام برآمدی.انسانی که درامانت خیانت کندودردام وسوسه شیطان افتددرنزدخداوندوبنده گانش کوچک وخوارمیشود

About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160