رمزموفقیت درزندگی

Posted on at


موفقیت یعنی ساختن امروزبرای فردای فردای بهتر                          


رمزموفقیت یعنی کلید رسیدن به آرزوها یا راه و روش انجام کارها بطریق سیستماتیک به این معنی که


دفعتا به موفقیت دست یافتن نا امکان بوده بلکه مرحله به مرحله باید پیش رفت تابه به آن رسید  


مثال


هرگاه بخواهیم کمپیوتر را روشن نمائیم در ابتدا رمزآن را قدم به قدم بازمینمائیم موفقیت هم رمزخواص


داشته که بستگی به نوعیت هدف دارد.


درانجام رمزموفقیت همان سیستمی است که اراده قوی اعتماد به نفس کامل ونصب العین دورنما را با هم


مرتبط ساخته به نتیجه نهائی میرساند وثمره مطلوب بدست آید


برای رسیدن به موفقیت درزندگی اولا


باید هدف مشخص داشت وبرای رسیدن به هدف خود باید درست برنامه ریزی کنیم برنامه ریزی ما باید


براساس شرایط ووضعیت ما باشد


یعنی زمان ومکانی که درآن زندگی میکنیم را باید مدنظر بگیریم


وهمچنان درپیش برد هدف مسولیت پزیری وپشت کار یک اصل عمده است مراعات این قاعده باعث


میشود که با مشکلات زندگی مقابله نمایم وموفقیت های مزیدی را درعرصه زندگی به دست آوریم .


طوریکه شاعربزرگ اقبال لاهوری میگوید!


موفقیت درزندگی مرهون اراده است نه مغز
About the author

160