پاییز و زیبایی های نهفته

Posted on at


پاییز یکی از فصل های زیبایی است که در مقابل تمام سردی ها و سختی ها باز هم زیبایی های خاص خود را دارد,رنگ زرد برگ درختان,بارانهای پی در پی,آسمان تیره و تاریک,و صدای وزش بادهای خشمگین همه و همه بر زیبایی های پاییز میافزاید,این فصل یکی از بهرتین و زیباترین فصل های سال میباشدولی با امدن هوای سرد و رخت بربستن هوای گرم خود یکی از عیوب این فصل میباشد زیرا با امدن این فصل عده ی کثیری از اشخاص که تواناییی مالی چندانی ندارند نمیوانند تا احتیاجات خویشتن را براورده کنند و باید با مشکلات بسیساری این فصل را پشت سر گذاشته و طی کنندخداوند با زیبایی های بسیاری در این فصل برای بنده گانش نهایت قدرت و بخشش و مهربانی خود را نشان داده است,فصل پاییز یا همان فصل برگ ریزان با گام نهادن برروی برگ های زرد و خشکیده صدای گوش نواز پرنده گان پاییزی که با کوله باری از شادمانی به سوی دیاری گرم در مهاجرت اند و فصل سرما را ترجیح میدهند تا در جایی باشند تا اسوده باشند زیرا دیگر این محیط برایشان محفوظ نخواهد بودولی باز هم در این فصل افراد و اشخاص مستضعف که توانایی ندارند باید سرما را تحمل کنند زیرا انقدر توانایی ندارند تا هماننداشخاص ثروتمند برای خود اسوده گی به بار اورند


 


 


 


 


 


 About the author

parmila-rahimi

سلام,پرمیلا رحیمی هستم در سال 1374 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160