ملل متحد

Posted on at


سازمان ملل متحد


سازمان ملل متحد یک ارگان بین اللملی می باشد.سازمان ملل متحد خود به معنای اداره تمام ملت های که با هم متحد شده باشند.در این سازمان از تمامی کشور ها نماینده حضور دارد تا مشکلات کشور خود را به میان بگذارد و برای کشورهای که در حالت  جنگ ,ناامنی وفقر به سر می برند کمک می رساند کار این سازمان بیشتر کمک رساندن به جوامع نیازمند می باشد این سازمان تا به حال چندین مرتبه به مردم ملت ماکمک کرده است. رئیس این سازمان فردی به نام (بانکی مون)که به نماینده گی از تمام کشور هاتعیین شده است.با بودن این ارگان باعث شده تا بیشترـملت ها بایکدیگر آشناشده وبه همدیگر کمک وهمکاری کنند.


 


این سازمان وقتی افتتاح شد که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود وآمریکا وآلمان با هم آتش بس کردندوجنگ را به پایان رساندند.به دلیل اینکه تمام ملت ها باهم همکاری واتفاق داشته باشند دانشمندی به فکر این شد که سازمانی را تأسیس کند که کشور ها تمام معضلات ومشکلات خود را حل کنندو دیگر کشور هاباهم جنگ نکنند.و پیشرفت هایشان رابه یکدیگر به نمایش بگذارند.


 


با وجود این سازمان باعث شده که تمام جوامع باهم دوست ومتحدباشند.من از این سازمان جهانی تقاضامندم تا به ملت رنج دیده ما افغانستان توجه جدی نمایید.


ومن آرزو دارم که تا روزی اتفاق بیفتد تامن نماینده کشورم در آنجا شوم ومشکلات بی شمار مردم کشورم را ذکر نماییم.


والسلام


 


 


 About the author

maeda4

My name is Maede.I was born at 1380.I study 8th class in Mahjobe Heravi high school

Subscribe 0
160