مدیریت تغیر در زندگی

Posted on at


انسان های زیادی اند که رنج میبرند از اینکه نمیتوانند بسادگی تغیر را در زندگی خود پیاده کنند و خود را با شرایط نوین و تازه هماهنگ کنند . خود است که با روبرو شدن با یک چنین شرایط در پی جستجوی علت های آنها باشید. همچنین میتوانید از افراد تغیرپذیریکه زیاد هم اند و به سادگی میتوانند تا خود را با تغیرات زندگی هماهنگ کنند و یا در زندگی خود تغییرات تازه ای را ایجاد کنند, با آنها هم پیمان شوند و کوشش کند که در زندگی خود از تجربه ها و اصول انها در زندگی خود استفاده کنند.همیشه پیش از اینکه میخواهید از خط مش و اصول رفتاری دیگران استفاده کنید کمی با خود بیندیشید که آیا راه درستی را میروید یا خیر؟ در نظر بگیرید که آیا اصول و خط و مش آنها قابلیت تطبیق در نزدگی شما را دارد یا خیر. آیا از آنها میتوانید بشکل درست در زندگی خود استفاه کنید و یا نه؟ در این مورد میتوانید هزاران دلیل دیگر را نیز از خود بپرسید تا به یک نتیجه ای برسید و قابلیت استفاده یا عدم استفاده انها برای شما ثابت شوند.
تا زماینکه ندانید که چرا یک تغیر ضروری و الزامی است, انجام و ایجاد این تغیرات چندان منطقی به نظر نمی رسد. پس ساختارهای همه را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل خود قرار دهید و کوشش کنید که خود را در این مورد آگاه کنید بعد دست به تغیر بزنید.  حس کنجکاوی فرد را به بسیار چیزهای خرد و بزرگ میرساند و او را در مورد آنها آگاه میکند. پس کوشش کنید که در زندگی خود همیشه یک فرد اگاه باشد و در تلاش فهمیدن چیزهای زیادی.  این حس شما را به صورت خود کار به جانب تغییر سوق میدهد و زندگی شما را همیشه بروز نگه میدارد.امروز روز فناوری نوین است و هر روزه ما شاهد تغییر و ابتکارهای تازه ای هستیم. هیچ وقتی از این همه تغیرات و نوآوری های تازه نهراسید بلکه با تسلط بر آنها تلاش کنید که بهره برداری های لازم را از تمام آنها بکنید, طوریکه یک زندگی کاملن بروز و هماهنگ با پیشرفت های بشر داشته باشید


.About the author

160