مسولیت پدر مادر در قبال تربیه فرزند

Posted on atهر والدین باید به تمام خواسته های فرزند خویش ارزش قایل باشند. کارهای که والدین انجام میدهند نباید به آینده فرزند شان زیان وارد شود. والدین باید تمام رفتار خود را با یکدیگر مدع نظر داشته باشند


تا اینکه طفل از رفتار های خوب والیدن خود سودمند شود و به آینده از این رفتار ها استفاده کند. حافظه کودک مانند کمپیوتر است که هرچیزی ره به صورت سریع جذب میکند چه خوب باشد چه هم بد از همین جهت والدین باید تمام کار های را که انجام میدهند باید خیلی دقت کنند تا اینکه طفل شان درآینده


کار های بد انجام ندهد.هر طفل میخاهد که والدینش با او خیلی مهربان باشند و به تمام خواسته های وی رسیده گی کنند که اگر والدین این کار ها را انجام دهند باعث میشود که در آینده یک قرزند اهل صاحل به جامعه تقدیم کنند


. به هر اندازه که یک طفل بزرگ میشود به همان اندازه خواهشات و خواسته های یک طفل هم بزرگ میشود و بر والدین لازم است تابه اینها رسیده گی کنند. والیدن باید تمام نیاز های مادی و معنوی فرزند خویش ره به وجه حسن بر طرف نمیایند. والدین باید به هر کاری که به فرزند متعلق دارد مشوره بگیرند و اگر هم به فرزند شان ربطی ندارد باید از آننظریه وی را بگیرند مثلا: رنگ خانه، دیزاین خانه، حتی کارهای بیرون از خانه وغیره چیز ها مشوره بگیرند. این کار باعث میشود که فرزند مسولیت پذیر باشد و همیشه مسولیت های که دیگران بر گردنش دارند را رسیده گی کند . خود را یک فرد فعال جامعه حس کند و به جامعه مفید واقع شود. به نظریه های که فرزند شان میدهد ارزش قایل باشند مثلا طفل میخاهد در مورد دیزان خانه نظر دهد نباید والین به خود اجازه دهند که طفلش را حرف زدن منع کنند که این کار تاثیر زیادی بر روی روجیه طفل وارد میکند و باعث میشود طفل خودرا یک فرد اضافی، بیکاره، ضعیف وفرد غیر فعال جامعه فکر کند و در آینده کدام پیشرفتی نداشته باشد.


والدین باید با فرزند خود مانند پدر مادر رفتار نکنند باید مانند یک دوست رفتار کنند تا اینکه اگر طفل مشکل کوچکی هم داشت باا والدین در میان بگذارد و از آنها مشوره بگیرد و برای حل مشکل راهی بجویند. و بدینصورت یک فامیل موفق در جامعه میگردد و یک فامیل موفق باعث میشود جامعه موفق و پیشرفت داشته باشید. پس عزیزان تمامی ما باید به فرزندان خود خوب رویه کینم تا اینکه یک فرزند اهل صالح خدمت جامعه بدهیم. خیلی ممنون از تمامی شما عزیزن


. آمنه (حساس )اکبری..About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160