مناجات

Posted on at


 

الهی بنیاد توحید ما خراب مکن وباغ امید ما بی آب مکن.

الهی اګر حساب با مایه داران است،من درویشم واګر با مفلسان است،من از همه بیشم.

الهی بر سر ما خاک خجالت نثار مکن ومارا به بلای خود ګرفتار مکن.

الهی بهشت بی تو جای شادی نیست وجز از دوستی تو جای روی آزادی نیست.

الهی دلی ده که در شکر تو جان بازیم وجای ده که کار آن جهان سازیم.

الهی دانا ای ده که از راه نیفتیم وبینا ای ده که در چاه نیفتم

الهی مګوی که چی آورده اید که درویشانیم ومپرس که چه کرده اید که رسوایانیم.

الهی نګاه دار تا پشیمان نشویم وبه راه آر که سر ګردان نشویم.

الهی دل ده که طاعت افزون کند وتوفیق طاعتی که به بهشت رهنمون کند.

الهی اګر بګو ای یکبار بنده ای من، از عرش بګزرد خنده من

الهی اګرکاسنی تلخ است از بوستان است واګر عبدالله مجرم است از دوستان است.

الهی هر کس می خواهند که در تو نګرند وعبدالله می خواهد که تو در وی نګری.

الهی آفریدی رایګان وروزی دادی رایګان،بیامرز رایګان،که تو خدا ای نه بازرګان.

الهی اګز پرسی حجت نداریم واګر سنجی بضاعت نداریم،اګربسوزی طاقت نداریم.

 160