۲۴حوت

Posted on at


واقعه۲۴حوت هرات


هرات یکی از شهرهای مهم افغانستان بشمارمی رود.ودارای سوابق تا تاریخی چندین وچند ساله می باشدکه یکی از آنهاکه در تاریخ هرات ثبت شده واقعه بزرگ ۲۴حوت می باشدوحال توجه فرمایید به چندجمله درمورد ۲۴حوت هرات باستان:۲۴حوت ۱۳۵۷در روزپنجشنبه به دلیل کودت هارژیم کمونیستی خلق که درافغانستان وبرای مردم بسیار تلخ وغم ناک بودچونکه رژیم خلق به دین وآیین وحتی ناموس بی احترامی کردند ومردم مسلمان نتوانستداین وضعیت راتحمل کنندوقیام کردند دراین مدت چندین هزارنفرشهیدومجروح شدندآشیانه هامردم به ویرانه مبدل گردیدواینقیامازاطراف هرات آغاز شدهوبه تمام نقاط افغانستان روز به روزگسترش یافت.احزاب سیاسی به وجود آمد جوانان آموزش جنگی را فرامیگرفتندوبه مدت ۱۴سال علیه رژیم کمونیستی وروس هاجنگیند.تابه لطف الله یزدان توانستند یک ابرقدرت بزرگ رابه شکست درآورند جمهوری اسلامی افغانستان رادر این سرزمین تهداب گذاری کنند.۲۴حوت روز آزادی-استقلال وسربلندی به تمام مردم مجاهد ودلیر افغانستان به خصوص ولایت هرات مبارک...........................باد!!!!!


    


 About the author

maeda4

My name is Maede.I was born at 1380.I study 8th class in Mahjobe Heravi high school

Subscribe 0
160