اخلاق

Posted on atاخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که به وسیله آن انسان ها می توانند کسی را با خود نزدیک و دوست بسازند و یا مردم را از خود آزرده و جدا کنند. و همچنان تمام مردم دنیا از اولین روز پیدایش انسان ها توسط اخلاق به هم پیوند خورده اند و اگر خود مان خواسته باشیم با کسی دوست و رفیق شویم این عادت ماست که نظر به همخوانی اخلاق با آنها دوست می شویم و ما شاهد این هستیم که در جامعه اگر شخصی اخلاق خوب نداشته باشد تمام مردم از آن دور می شوند و هیچ کس تمایل ندارد با وی دوستی کند


و اما اخلاق خوب به انسان ها چی فایده دارد؟ -می دانیم که شاخص ترین اخلاق را حضرت محمد(ص) داشت و به وسیله همین اخلاقش بود که توانست دین مبین اسلام را به تمام جهان توسعه و گسترش دهد همچنان بخاطر همین اخلاق شایسته و صبر و شکیبایی خود توانست که تمام دشمنان خود را به بسیار وقت کم  با خود دوست بسازد و اینکه بخاطر اخلاق شایسته و زیبایش بود که خداوند آنرا به پیغمبری برگزید و آنرا شایسته این کرد که رهبر مسلمانان شود و بلند ترین مقام را در جهان اسلام از خود کند همچنان اینکه امروز ما مسلمان هستیم و خداوند را پرستش می کنیم آنهم از برکت اخلاق، زحمات و تواضع حضرت محمد(ص) است چون با نشان دادن این سه خصلت توانست که افراد زیادی را به دین اسلام دعوت کند و به وسیله آنها اسلام را به جهان گسترش دهدو اما کسانیکه اخلاق خوب و نیکو نداشته اند به نحوی از این دنیا گم نام شده اند و کسی آنها را نمی شناسد چون مردم از آنها خاطره خوش نداشته اند و نمی خواهند با یاد کردن آنها ذهن خود را غمگین بسارند همچنان اخلاق بد انسان را به راه هایففساد و تباهی می کشاند و باعث به میان آمدن بی نظمی در جامعه می شود و انسان را از پیشرفت ، ترقی ، تحصیل و آموزش ، محبت مردم و دوستان شایسته و عالی محروم می سازد و از مهمترین عمل که یعنی عباردت خداوند و ترس از خداوند است نیز باز می دارد و خداوند به کسانی که اخلاق شایسته و نیکو ندراند شیطانی را مسلط می سازد که گویا همان شیطان آنها را از خوبی های دنیا باز می دارد پس به این نتیجه می رسیم که یک لحظه اخلاق نیکو انسان را متوجه اشتباهاتش می سازد و انسانها ذریعه همان اخلاق ساخته می شوند و از حیوانات فرق می شوند چون که فرق انسان و حیوان همین نوآوری و اخلاق انسان هاست و برای شناختن یک انسان کافی است یک لحظه با آن صحبت کنیم و از باطن وی که اخلاقش است آاه شویم چنانچه می گویند که باطن انسان ها همانند ظاهر آنها نیست. خلاصه اینکه اخلاق نیکو باعث کامیابی، ترقی، محبت مردم و...... ارزش ها می گردد  


 160