رسانه ها

Posted on at


رسانه هارسانه ها را چگونه می توان معنا نمود آیا رسانه ها وسایل ارتباطی به شمار می روند ؟ رسانه ها شاخه های گوناگونی را دارا می باشند مثل این که خوده رسانه تنه یک درخت باشد وبه شاخه های گونا گون مانند تلویزیون ،رادیو،مجله،روزنامه وغیره تقسیم شده باشد رسانه هادرکل جنبه ها ی منفی ومثبتی را به اجرای عام می گذارند.بحث ما سربخش مثبت  نیست بیشتر بخش منفی را مورد بحث قرار میدهیم چراکه بخش نکات منفی عالی به نظر می رسد ولی این دیدگاه مخاطب است که از آن چه گونه برداشتی را نماید .بعضی آن را به عبرت نموده و بعضی به شهوت بر می دارند .تلویزیون یک رسانه صوتی تصویری می باشد بیشتر مواقع تلوزیون آموزنده بوده  و به صورت بسیار ضعیف پایه گذار فساد می باشد .چرا که جوانانی که به گمراهی کشیده می شوند از طریق چنین رسانه ای است ،ولی تلویزیون دارای بخش های گوناگونی است مانند :تربیتی آموزشی ،سیاسی ، انتقادی وغیره که بخش آموزشی آن از دیدگاه من شامل بخش ضعیفی از فساد می باشد چرا که این بخش گاهی شامل بخش های فیلم وسریال های شده که پخش منفی را به منظور برداشت مثبت پخش نموده ولی اشخاصی آن را سر مشق قرار من دهند و بیشترین جذبیت را دارا بوده ومردم آن را بدون در نظر داشت سندی تماشا می نمایند.و بعضی اوقات مشکلاتی را در خانواده ها ایجاد می نماید .رادیو از شاخه های معروف دیگر رسانه می باشد که شامل بخش شنیداری می باشد که رسانه ای مفید به نظر می رسد واز دیدگاه شخصی من رسانه ای قویتر از تلویزیون می باشد ولی بخاطر این که طرفداران تلویزیون بیشتر بوده بنابر این کمتر مد نظر است ،ولی به صورت کل رادیو وسیله ای بوده که تاریخچه ای بس بزرگتر از تلویزیون دارد و به گوش همه نامی آشنا دارد ،وبسیاری از انسان ها هم اکنون از چنین رسانه ای پر نفوذاستفاده به عمل می آورند و کاربرد آن بیشتر از دیگر رسانه ها در حد ممکن می باشد .رسانه های نوشتاری که می توان از نمونه های آن روزنامه مجله وکتاب را نام برد در سطح جهانی طرفداران بی شماری را دارا می باشد در صورت کل کشور های علم دوست که بیش از99در صد جهان را را شامل می شود . دوستار و خواننده رسانه های نوشتاری می باشند ولی در حقیقت بیشتر کشور های پیشرفته از خواندن لذت برده و بیشتر وقت خود را صرف خواندن می نمایند ولی در بعضی کشور ها به اندازه نیاز به مطالعه و خواندن علاقه ای نشان می دهند ولی به هر صورت مهم شمرده می شود و همچنان رسانه های بی شماردیگری هم می باشند که شامل شاخه های رسانه می گردنند.


 


 


 


 


 


 About the author

160