تأثیرات ماینهابالای اشخاص

Posted on at


پس از سی سال جنگ پیش در کشور ما بوقوع پیوست از هر لحاظ تأثیرات منفی بالای هموطنان ما گذاشت،درجریان این جنگها بسیاری از هموطنان مابی خانمان گردیدند وبعضی آنها جانهای شیرین خود را از دست دادند


بسیاری از خانواده ها بی سرپرست واطفال یتیم از آنها باقی ماند،بعضی از مردم از زراعت ومالداری خود باز ماندند بخاطرترسی که به دل مردم افتاد بود قریه های خود را رها کردند


زمینهای زراعتی  هم خساره مند شده بود بسیاری از هموطنان ما به کشورهای بیگانه آواره شدند،مردم ما از هیچ لحاظ آرامش نداشتند هرچند که انفجارها وگذاشتن ماینها افراد زیادی را معیوب ومحلول ساخت باقی ماندن ماین های انفجارناشده درتپه ها،دشتها وکوه ها به مردم خسارات زیادی رساند مردم از وجود این ماین ها با خبر نبودند وقتی برای جمع کردن هیزم به دشتها ویا تپه های کوه میرفتند با ماین ها اصابت میکردند وباعث از بین رفتن آنها میشد،


به اساس تحقیقات وبررسی اشخاص ماین پاک فهمیدند که جاهای موجودیت ماین ها کجاست تا حد امکان ساحه های که در آن ماین وجود داشت پاکسازی کردند وجاهای که امکان موجودیت ماینها بود سنگ های رنگی را گذاشتند،که رنگ آبی امکان بودن ماینها است سنگ های سرخ امکان صدفیصد خطرماین است ورنگ سفید ساحه پاک شده را معنی میدهد


انفجار ماینها ومهمات منفجر ناشده باعث میگردد که شخص آسیب دیده بعد از وقوع حادثه نتواند بصورت عادی برای پیشبرد زنده گی روزمره خود تلاش کند اوبه این فکر میکند که شاید در بعصی از حالات مورد قبول افراد یا اجتماع قرار نگیرد که این حالت باعث بوجودآمدن صدمه روانی به شخص شده وخود را از اجتماع دور میگیرد وگوشه نشینی را اختیار میکند در اینگونه شرایط شخص معیوب خود را به موقعیت پایین حس میکند ارزشی که را که در وقت سلامتی از افراد جامعه انتطار داشت بدست نمیآورد


در این حالت است که اوخط سرخی را بر داشته های بزرگ خود میکشد وآنها را بدست فراموشی میسپارد وبرای ارزش های جدید خود را آماده میکند تا ارزش های سابق وحالا را با هم ترتیب دهد اگر شخصی تنها به شروع روش های جدید اقدام کند درصورت نداشتن تجربه کافی از علم مورد نیاز وبا استفاده از یاد های گذشته به بیراهه کشانیده میشود که خود دراصل مشکلات زیادی را درپی خواهد داشت اما اگر بخواهد ترتیبی میان هر دو نوع بوجود بیاورد برخی از نکات متضاد وروش های قدیم وجدید به هیج وجه با هم شباهت ندارد که افکارهای قوی که در گذشته داشته وضرورت پذیرفتن معیارهای جدید شدیداً به مقابل هم قرار گرفته وفردا دچار افسرده گی میسازد


وهرگاه این حالت ها ادامه یافت وشخص درپیدا کردن راه حلی مطابق به خواست خود عاجز ماند کاربه نا امیدی میکشد ودرنتیجه به دهها گونه عوارض جسمی وروانی دیگر میگرددوما باید برای اینکه نگذاریم شخص معیوب مأیوس گردد نکذاریم مدام کمی را در وجود خود حس کند برای اینکه او خود را معیوب حس نکند باید با او به خوبی ومشقت حرف بزنیم واز رفتار های بد خوداری کنیم


متأسفانه بعضی ها با دیدن افراد معیوب با او طوری برخورد میکنند که او هیج گاه درهیچ گونه کاری توانایی ندارد، به امید آنکه جنگ وبد بختی ها ازکشورما برای همیشه ازبین برود وهمه در یک فضای امن وصلح آمیز زنده گی خود را به پیش ببریم .About the author

160