افغانستان

Posted on at


کشورعزیز ما افغانستان که در وسط آسیا موقعیت دارد ویک کشور کوهستانی ومحاط به خشکه است دارای آب وهوای بسیار مناسب برای زندگی کردن است.کوهای افغانستان عبارت اند از: کوه های هندوکش، کوه بابا، کوه سلیمان، کوه سپین غرو... که هر کدام دارای منابع ومعادن مختلف است.اگربتوانیم از آنها استفاده درست نماییم ازجمله منابع اقتصادی مهم شمرده   می شوند. زیرا این کوه های بزرگ دارای معادن بزرگ مس،آهن،سرب،جست،زغال سنگ ،لاجورد وغیره چیزهای با ارزش می باشد. اما متاسفانه تا فعلاً خود ما از آنها هیچ استفاده یی نکردیم این کوه ها دارای جنگلهای انبوه وزیبا می باشد که می توانیم از آنها در موارد مختلف استفاده نماییم مانند باغ وحش برای حیوانات وجاهای دیدنی برای توریست ها وغیره...              با وجود اینکه افغانستان محاط به خشکه است بازهم دارای دریاهای عظیمی است که با رسیده گی وتلاش مسئولین امرمی توان ازتک تک آنها استفاده کرد،مانند دریای هریرود،آمو،مرغاب و... که            هر کدام دارای فوایدی می باشند. دریای هریرود که در هرات موقعیت دارد دارای آب مناسب برای    استحصال برق می باشد. بند سلمه که بروی آن قراراست اعمار گردد مدت چند سال است که کارش           نا تمام مانده است .گرچه هزینه ساختن آن توسط کشورهای خارجی پرداخته شود اما بعضی کشورها           از ساختن آن، جلوگیری می نمایند به خاطریکه اگر ما از برق خود استفاده نماییم دیگر به برق آنها      ضرورت نداریم وبی احتیاجی ما را نسبت به آنها نشان می دهد.       آثارتاریخی افغانستان ازجایگاه والای در جهان برخوردار است که باعث جلب توجه سیاحین گردیده است. مانند؛ بت بامیان، مرقدامام علی «ع» دربلخ، شاه دو شمشیره وباغ های کابل، مسجد جامع ،منارها،قلعه اختیارالدین و زیارت خواجه عبدالله انصاری درهرات وغیره جاهای جالب دیدنی که هر         کدام از جمله مهترین ثروت افغانستان شمرده میشود.این افغانستان مهد پرورش شخصیت های مهم مانند؛ مولانا جلال الدین محمد بلخی، دقیقی بلخی، رابعه بلخی، نازوانا، شیخ عبدالله انصاری، امیر علی شیر نوائی، گوهر شاد بیگم، محجوبه هروی و... می باشد.


مردم افغانستان زحمت کش وهنرمند هستند. وبا تلاش وامنیت کامل می توانند فعالیت های مختلف را انجام دهند.مانند صنایع دستی افغانستان که دارای اهمیت می باشد.اما این صنایع مورد نگرفته وصنعت گران شان هیچ تشویقی نمی شوند که باعث می شود هنر خویش را ترک نمایند که این خود باعث جلوگیری از پیشرفت می شود.


اگر با دقت به تک تک ولایات افغانستان بنگریم خیلی چیزهای مفید وبا ارزش را می توانیم دریابیم که با  وجود صلح وامنیت کامل میتواند هر کدام باعث آنها باعث پشرفت ما شود.ما شاهد پیشرفتهای مختلف می  توانیم باشیم درصورتی که دخالت خارجی ها وفساد درامور مختلف ازبین کشور نابود شود. وتوسط افراد صادق وافغان تمام امور اداره گردد ودیکر بازیچه دست بیگانگان نباشد.


سی سال پی در پی جنگ در کشور ضربه سختی را به هموطنان ما زده و تنها خانواده ای را می توان یافت که داغ دار نباشد.وما    دیگر جنگ ونا امنی نمی خواهیم بلکه خواهان صلح وامنیت می باشیم ودر این راه سخت کوشش می نماییم وهر کس به اندازه توانش زحمت بکشد تا که شاهد آینده ای درخشان درکشور خویش باشیم.


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160